پژوهش در نظامهای آموزشی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

سردبير: دکتر فریبرز درتاج

شاپا: ۲۳۸۳-۱۳۲۴

ايميل:  info@jiera.ir

وبسایت:  www.jiera.ir

تعداد شماره ها: 48

تعداد مقالات: 948

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

بررسی عوامل محدود کننده و تسهیل کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش

کورش فتحی واجارگاه; فهیمه نصیری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 5-18

این مقاله، به دلیل گستردگی پژوهش اصلی تنها به عوامل محدودکننده و تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی می‌پردازد. هدف اصلی در انجام کار، بررسی و شناسایی عوامل محدودکننده و همچنین عوامل تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی از دیدگاه متخصصان آموزش مجازی و نیز کارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش است. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است. تجزیه و تحلیل نتایج مشخص کرد، آشنایی ناکافی مدیران ارشد نسبت به ICT از مهم‌ترین عوامل محدودکننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی و داشتن برنامه مدیریت توسعه ICT در سطح وزارت آموزش و پرورش از مهم‌ترین عوامل تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی به شمار می‌روند

مقایسه نیمرخ روانی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر در مقطع متوسطه

محمود اکرامی; سرور دزفولی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 19-30

این پژوهش، با هدف مقایسه نیمرخ روانی و سیاهه شخصیتی دانش آموزان عضو و غیرعضو تیم های ورزشی دختر و پسر مقطع متوسطه به منظور پاسخ به پرسش «آیا ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی ورزشکار و غیرورزشکاران با جنسیت آنان ارتباط دارد»،‌ انجام شده است. از میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان های استان تهران، تعداد 130 نفر عضو و 130 نفر غیرعضو تیم های ورزشی- به گونه ای که در هر یک از دو گروه، 65 نفر دختر و 65 نفر پسر قرار گرفته اند- به عنوان گروه نمونه انتخاب شد. پرسشنامه شخصیتی گوردون آلپورت (شامل هشت متغییر: برتری طلبی، مسوولیت پذیری، جامعه پذیری، ثبات عاطفی، احتیاط، ابتکار و خلاقیت، روابط شخصی، خستگی ناپذیری) روی گروه نمونه مورد مطالعه اجرا و با استفاده از تحلیل چند متغیری «مانوا» این نتایج به دست آمد: صفت احتیاط دانش آموزان ورزشکار ضعیف ترین و در غیرورزشکاران قوی ترین صفت است. دانش آموزان ورزشکار پسر از لحاظ جامعه پذیری و احتیاط در سطح بالاتر، و دانش آموزان ورزشکار دختر از لحاظ ثبات عاطفی و تفکر ابتکاری و خستگی ناپذیری و برتری طلبی در سطح بالاتر از پسران ورزشکار قرار دارند. از دید کلی، دانش آموزان از لحاظ برتری طلبی در بالاترین سطح و از لحاظ روابط شخصی نسبت به صفات دیگر در پایین ترین سطح قرار دارند. در رتبه بندی تمام دانش آموزان از لحاظ ویژگی های شخصیتی، پسران ورزشکار در دو صفت احتیاط و روابط شخصی رتبه یکم و در شش صفت دیگر دختران ورزشکار رتبه نخست را کسب کرده اند.

مقایسه اثر بخشی دبیرستان های دخترانه مجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی غیرمجری در آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

حبیب اله طاهرپورکلانتری; محمد زاهدی; مریم حقیقت گو

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 31-43

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رضایت، پیشرفت تحصیلی و ورزشی و نظم و انضباط دانش آموزان دختر مدارس مجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی با دانش آموزان دختر دبیرستان های غیرمجری است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دبیرستان های دخترانه مجری و غیرمجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بوده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی 405 نفر نمونه آماری از دبیرستان های مجری و 405 نفر نیز از بین دبیرستان های غیرمجری انتخاب شد. برای سنجش میزان رضایت دانش آموزان با استفاده از مدل PCP، از پرسش نامه 31 سوالی و برای سنجش پیشرفت تحصیلی، پیشرفت ورزشی، و نظم و انضباط به ترتیب از معدل، نمره ورزش، و نمره انضباط دانش آموز در سال تحصیلی 82-83 و 83-84 استفاده شده است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که میانگین رضایت دانش آموزان دختر در دبیرستان های مجری طرح (3.64) بیشتر از دبیرستان های غیرمجری (3.2) است؛ همچنین میانگین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه مجری طرح (16.44) بالاتر از میانگین دبیرستان های غیرمجری(15.89) است. میانگین نمره انضباط مدارس مجری (19.17) پایین تر از مدارس غیرمجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی دبیرستان های دخترانه (19.36) است. بین میزان پیشرفت ورزشی نمره ورزش دانش آموزان دبیرستان های دخترانه مجری طرح وغیرمجری تفاوت وجود ندارد. تقریبا، دبیرستان های مجری طرح مناسب سازی فضای آموزشی نسبت به دبیرستان های غیرمجری از حیث چهار شاخص اثربخشی مورد بررسی در پژوهش در سطح بالاتری هستند.

دیدگاه ها و رفتار کنشگران در نظام حمل و نقل درون شهری مشهد با تاکید بر نقش راننده و مسافر تاکسی

حسین بهروان

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 46-63

کنشگران نظام تاکسیرانی را به سه دسته کلی مسافران،‌ رانندگان و کارکنان مدیریت و کنترل می توان تقسیم کرد. دسته تاخیر، شامل ماموران راهنمایی و رانندگی، بازرسان سازمان تاکسیرانی و کارمندان سازمان مزبور است. در این مقاله، جنبه های آسیب شناختی تعامل مسافران با رانندگان تاکسی در فرهنگ تاکسیرانی، مدنظر قرار گرفته است. پرسش های اساسی این است که: (1 کنشگران (رانندگان و مسافران تاکسی) به رعایت هنجارهای نظام تاکسیرانی چقدر پایبندند؟ (2 کنشگران چه نوع تضادهای هنجاری دارند؟ (3 ارزیابی کنشگران از نقش های منفی یکدیگر چگونه است؟ روش تحقیق پیمایشی است و از آزمون تفاوت نسبت استفاده شد و تفاوت معنادار گروه نابه هنجار، به هنجار محاسبه شد. نتایج نشان داد که رانندگان و مسافران به عنوان دو گروهی که به شدت در ساختار نظام تاکسیرانی به هم وابسته اند، با هم تضاد منافع و اصطلاک دارند؛ بنابراین، نقض هنجارها دو جانبه است و باعث عدم انسجام گروهی بین کنشگران شده است. هر دو گروه از هم ناراضی هستند و منافع خود را توسط دیگری در خطر می بینند؛‌ بنابراین، شرایط برای پایبندی عملی به هنجارها فراهم نیست. عدم آگاهی در کنار شرایط ساختاری نظام تاکسیرانی و تضاد منافع شرایط را برای رعایت هنجارها سخت و دشوار کرده است و گروه بندی خصمانه ای را به وجود آورده که رانندگان و مسافران در عین نیاز متقابل به همدیگر، با هم تنش و ناسازگاری دارند و این شرایط باعث عدم انسجام گروهی شده است.

بررسی نیت کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی استان قزوین با توجه به سبک های یادگیری

کیومرث زرافشانی; سمیه رجبی; عبدالحمید پاپ زن; الهام بیگلری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 64-76

بررسی نیت کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی قزوین با توجه به سبک های یادگیری از هدف این مطالعه است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان مرکز علمی کاربردی کشاورزی استان قزوین، بودند (N=264). حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 156 نفر تعیین و با روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش بود. در بخش اول، ویژگی های فردی دانشجویان؛ در بخش دوم، نیت کارآفرینی دانشجویان بر استفاده از پرسشنامه EIQ؛ و در بخش سوم، سبک های یادگیری دانشجویان با استفاده از پرسشنامه ILP بررسی شد؛ به منظور سنجش روایی پرسشنامه های مذکور ابتدا پرسشنامه ها به فارسی و بار دیگر به انگلیسی برگردانده و با متن اصلی تطابق داده شد؛ سپس نسخه نهایی را پانل متخصصان در گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی تایید کردند. پایایی پرسشنامه LPI، از طریق همبستگی با پرسشنامه MBTI، حدود 87 درصد برآورد شد. برای محاسبه پایایی EIQ از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای آن برابر 0.71 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آماره های توصیفی و آزمون های مقایسه میانگین T-TEST) و (ANOVA بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که دانشجویان مرکز علمی- کاربردی نسبت به راه اندازی فعالیت های کارآفرینانه نیت متوسط دارند؛ همچنین براساس یافته ها، اختلاف معنادار بین نیت کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر مشاهده نشد. این در حالی است که در بین دانشجویان رشته های مختلف تفاوت معنادار مشاهده شد. نتایج سبک های یادگیری نشان داد که دانشجویان دختر، برون گرا، شهودگرا، احساس گرا، و قضاوت گرا هستند، اما دانشجویان پسر در هنگام یادگیری، درون گرایی، حس گرایی، تفکرگرایی، و ادراک گرایی را بر سایر سبک ها ترجیح می دهند. نتایج این مطالعه می تواند توصیه هایی برای آموزش گران کارآفرینی به دنبال داشته باشد؛ بدین صورت که اگر آموزش گران دروس کارآفرینی به سبک های یادگیری دانشجویان توجه بیشتری داشته باشند می توان از این طریق نیت کارآفرینی را در آنان تقویت کرد.

ارتباط سبک یادگیری با خودکارآمدی در دانشجویان کشاورزی

امیرحسین علی بیگی; زهرا اطهری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 77-89

هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی ارتباط سبک یادگیری با خودکارآمدی در دانشجویان کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کارشناسی سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی بودند (N=200) که تعداد 130 نفر از آنان براساس جدول «کرجسی» و «مورگان» با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون گروهی بازیافت تصاویر پنهان و مقیاس خودکارآمدی عمومی «شوارزر» استفاده شد. براساس یافته ها، سبک یادگیری دانشجویان کشاورزی به طور میانگین وابسته به محیط و میزان خودکارآمدی آنها کمتر از حد متوسط است. بین سبک یادگیری با خودکارآمدی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین تفاوت میان دانشجویان دختر و پسر در هر یک از زمینه های باور به خودکارآمدی و سبک های یادگیری معنادار است، اما بین باور به خودکارآمدی دانشجویان رشته های مختلف دانشکده کشاورزی، تفاوت معناداری وجود ندارد.

عوامل گسترش کمی آموزش عالی و پیامدهای آن در ایران از دیدگاه نخبگان و تحصیلکرده ها

غلامرضا ارجمندی; حسین سمیعی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 91-110

از جمله تغییرات مهمی که در دو دهه اخیر در نظام آموزش عالی ایران صورت گرفته است، افزایش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به ویژه از حیث میزان پذیرش دانشجو بوده است. در واقع، با رشد 24برابری، نسبت به اوایل انقلاب اسلامی، ما هم شاهد تحولات زیادی در حوزه آموزش عالی و هم مترصد پیامدهای آن هستیم. هدف پژوهش حاضر،‌ بررسی این تحولات و پیامدهای آن از دید کارشناسان است. این پژوهش، بر پایه مطالعات اسنادی، از نوع توصیفی، و نیز با روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات بخش پیمایشی، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان حوزه آموزش عالی،‌ متشکل از کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی هستند. به طور خلاصه، مهم ترین عوامل همگانی شدن آموزش عالی از دیدگاه نخبگان و تحصیل کرده ها را می توان به شکل گیری طبقه متوسط و ناتوانی ساختار اقتصادی ایران در جذب نیروی کار اشاره کرد؛ همچنین از دیدگاه نخبگان، مهم ترین پیامدها، افزایش تحرک طبقاتی، تسریع در روند شکل گیری طبقه متوسط جدید و امکان تحقق عادلانه تر توزیع قدرت در جامعه است.

بررسی عوامل محدود کننده و تسهیل کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی در وزارت آموزش و پرورش

کورش فتحی واجارگاه; فهیمه نصیری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 5-18

این مقاله، به دلیل گستردگی پژوهش اصلی تنها به عوامل محدودکننده و تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی می‌پردازد. هدف اصلی در انجام کار، بررسی و شناسایی عوامل محدودکننده و همچنین عوامل تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی از دیدگاه متخصصان آموزش مجازی و نیز کارشناسان آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش است. تحقیق حاضر، توصیفی از نوع پیمایشی است. تجزیه و تحلیل نتایج مشخص کرد، آشنایی ناکافی مدیران ارشد نسبت به ICT از مهم‌ترین عوامل محدودکننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی و داشتن برنامه مدیریت توسعه ICT در سطح وزارت آموزش و پرورش از مهم‌ترین عوامل تسهیل‌کننده استقرار نظام آموزش ضمن خدمت مجازی به شمار می‌روند

مقایسه نیمرخ روانی دانش آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دختر و پسر در مقطع متوسطه

محمود اکرامی; سرور دزفولی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 19-30

این پژوهش، با هدف مقایسه نیمرخ روانی و سیاهه شخصیتی دانش آموزان عضو و غیرعضو تیم های ورزشی دختر و پسر مقطع متوسطه به منظور پاسخ به پرسش «آیا ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دبیرستانی ورزشکار و غیرورزشکاران با جنسیت آنان ارتباط دارد»،‌ انجام شده است. از میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان های استان تهران، تعداد 130 نفر عضو و 130 نفر غیرعضو تیم های ورزشی- به گونه ای که در هر یک از دو گروه، 65 نفر دختر و 65 نفر پسر قرار گرفته اند- به عنوان گروه نمونه انتخاب شد. پرسشنامه شخصیتی گوردون آلپورت (شامل هشت متغییر: برتری طلبی، مسوولیت پذیری، جامعه پذیری، ثبات عاطفی، احتیاط، ابتکار و خلاقیت، روابط شخصی، خستگی ناپذیری) روی گروه نمونه مورد مطالعه اجرا و با استفاده از تحلیل چند متغیری «مانوا» این نتایج به دست آمد: صفت احتیاط دانش آموزان ورزشکار ضعیف ترین و در غیرورزشکاران قوی ترین صفت است. دانش آموزان ورزشکار پسر از لحاظ جامعه پذیری و احتیاط در سطح بالاتر، و دانش آموزان ورزشکار دختر از لحاظ ثبات عاطفی و تفکر ابتکاری و خستگی ناپذیری و برتری طلبی در سطح بالاتر از پسران ورزشکار قرار دارند. از دید کلی، دانش آموزان از لحاظ برتری طلبی در بالاترین سطح و از لحاظ روابط شخصی نسبت به صفات دیگر در پایین ترین سطح قرار دارند. در رتبه بندی تمام دانش آموزان از لحاظ ویژگی های شخصیتی، پسران ورزشکار در دو صفت احتیاط و روابط شخصی رتبه یکم و در شش صفت دیگر دختران ورزشکار رتبه نخست را کسب کرده اند.

مقایسه اثر بخشی دبیرستان های دخترانه مجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی غیرمجری در آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

حبیب اله طاهرپورکلانتری; محمد زاهدی; مری٠حقیقت گو

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 31-43

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رضایت، پیشرفت تحصیلی و ورزشی و نظم و انضباط دانش آموزان دختر مدارس مجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی با دانش آموزان دختر دبیرستان های غیرمجری است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دبیرستان های دخترانه مجری و غیرمجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی در سازمان آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بوده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی 405 نفر نمونه آماری از دبیرستان های مجری و 405 نفر نیز از بین دبیرستان های غیرمجری انتخاب شد. برای سنجش میزان رضایت دانش آموزان با استفاده از مدل PCP، از پرسش نامه 31 سوالی و برای سنجش پیشرفت تحصیلی، پیشرفت ورزشی، و نظم و انضباط به ترتیب از معدل، نمره ورزش، و نمره انضباط دانش آموز در سال تحصیلی 82-83 و 83-84 استفاده شده است. نتیجه پژوهش بیانگر آن است که میانگین رضایت دانش آموزان دختر در دبیرستان های مجری طرح (3.64) بیشتر از دبیرستان های غیرمجری (3.2) است؛ همچنین میانگین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های دخترانه مجری طرح (16.44) بالاتر از میانگین دبیرستان های غیرمجری(15.89) است. میانگین نمره انضباط مدارس مجری (19.17) پایین تر از مدارس غیرمجری طرح مناسب سازی فضاهای آموزشی دبیرستان های دخترانه (19.36) است. بین میزان پیشرفت ورزشی نمره ورزش دانش آموزان دبیرستان های دخترانه مجری طرح وغیرمجری تفاوت وجود ندارد. تقریبا، دبیرستان های مجری طرح مناسب سازی فضای آموزشی نسبت به دبیرستان های غیرمجری از حیث چهار شاخص اثربخشی مورد بررسی در پژوهش در سطح بالاتری هستند.

دیدگاه ها و رفتار کنشگران در نظام حمل و نقل درون شهری مشهد با تاکید بر نقش راننده و مسافر تاکسی

حسین بهروان

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 46-63

کنشگران نظام تاکسیرانی را به سه دسته کلی مسافران،‌ رانندگان و کارکنان مدیریت و کنترل می توان تقسیم کرد. دسته تاخیر، شامل ماموران راهنمایی و رانندگی، بازرسان سازمان تاکسیرانی و کارمندان سازمان مزبور است. در این مقاله، جنبه های آسیب شناختی تعامل مسافران با رانندگان تاکسی در فرهنگ تاکسیرانی، مدنظر قرار گرفته است. پرسش های اساسی این است که: (1 کنشگران (رانندگان و مسافران تاکسی) به رعایت هنجارهای نظام تاکسیرانی چقدر پایبندند؟ (2 کنشگران چه نوع تضادهای هنجاری دارند؟ (3 ارزیابی کنشگران از نقش های منفی یکدیگر چگونه است؟ روش تحقیق پیمایشی است و از آزمون تفاوت نسبت استفاده شد و تفاوت معنادار گروه نابه هنجار، به هنجار محاسبه شد. نتایج نشان داد که رانندگان و مسافران به عنوان دو گروهی که به شدت در ساختار نظام تاکسیرانی به هم وابسته اند، با هم تضاد منافع و اصطلاک دارند؛ بنابراین، نقض هنجارها دو جانبه است و باعث عدم انسجام گروهی بین کنشگران شده است. هر دو گروه از هم ناراضی هستند و منافع خود را توسط دیگری در خطر می بینند؛‌ بنابراین، شرایط برای پایبندی عملی به هنجارها فراهم نیست. عدم آگاهی در کنار شرایط ساختاری نظام تاکسیرانی و تضاد منافع شرایط را برای رعایت هنجارها سخت و دشوار کرده است و گروه بندی خصمانه ای را به وجود آورده که رانندگان و مسافران در عین نیاز متقابل به همدیگر، با هم تنش و ناسازگاری دارند و این شرایط باعث عدم انسجام گروهی شده است.

بررسی نیت کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی استان قزوین با توجه به سبک های یادگیری

Ú©ÛŒÙˆÙ…Ø±Ø « زرافشانی; سمیه رجبی; عبدالحمید پاپ زن; الها٠بیگلری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 64-76

بررسی نیت کارآفرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی قزوین با توجه به سبک های یادگیری از هدف این مطالعه است. جامعه آماری تحقیق، دانشجویان مرکز علمی کاربردی کشاورزی استان قزوین، بودند (N=264). حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران، 156 نفر تعیین و با روش تصادفی طبقه ای نمونه گیری شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش بود. در بخش اول، ویژگی های فردی دانشجویان؛ در بخش دوم، نیت کارآفرینی دانشجویان بر استفاده از پرسشنامه EIQ؛ و در بخش سوم، سبک های یادگیری دانشجویان با استفاده از پرسشنامه ILP بررسی شد؛ به منظور سنجش روایی پرسشنامه های مذکور ابتدا پرسشنامه ها به فارسی و بار دیگر به انگلیسی برگردانده و با متن اصلی تطابق داده شد؛ سپس نسخه نهایی را پانل متخصصان در گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی تایید کردند. پایایی پرسشنامه LPI، از طریق همبستگی با پرسشنامه MBTI، حدود 87 درصد برآورد شد. برای محاسبه پایایی EIQ از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای آن برابر 0.71 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آماره های توصیفی و آزمون های مقایسه میانگین T-TEST) و (ANOVA بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که دانشجویان مرکز علمی- کاربردی نسبت به راه اندازی فعالیت های کارآفرینانه نیت متوسط دارند؛ همچنین براساس یافته ها، اختلاف معنادار بین نیت کارآفرینی دانشجویان دختر و پسر مشاهده نشد. این در حالی است که در بین دانشجویان رشته های مختلف تفاوت معنادار مشاهده شد. نتایج سبک های یادگیری نشان داد که دانشجویان دختر، برون گرا، شهودگرا، احساس گرا، و قضاوت گرا هستند، اما دانشجویان پسر در هنگام یادگیری، درون گرایی، حس گرایی، تفکرگرایی، و ادراک گرایی را بر سایر سبک ها ترجیح می دهند. نتایج این مطالعه می تواند توصیه هایی برای آموزش گران کارآفرینی به دنبال داشته باشد؛ بدین صورت که اگر آموزش گران دروس کارآفرینی به سبک های یادگیری دانشجویان توجه بیشتری داشته باشند می توان از این طریق نیت کارآفرینی را در آنان تقویت کرد.

ارتباط سبک یادگیری با خودکارآمدی در دانشجویان کشاورزی

امیرحسین علی بیگی; زهرا اطهری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 77-89

هدف کلی این تحقیق توصیفی- همبستگی بررسی ارتباط سبک یادگیری با خودکارآمدی در دانشجویان کشاورزی بود. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کارشناسی سال آخر دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی بودند (N=200) که تعداد 130 نفر از آنان براساس جدول «کرجسی» و «مورگان» با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از آزمون گروهی بازیافت تصاویر پنهان و مقیاس خودکارآمدی عمومی «شوارزر» استفاده شد. براساس یافته ها، سبک یادگیری دانشجویان کشاورزی به طور میانگین وابسته به محیط و میزان خودکارآمدی آنها کمتر از حد متوسط است. بین سبک یادگیری با خودکارآمدی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین تفاوت میان دانشجویان دختر و پسر در هر یک از زمینه های باور به خودکارآمدی و سبک های یادگیری معنادار است، اما بین باور به خودکارآمدی دانشجویان رشته های مختلف دانشکده کشاورزی، تفاوت معناداری وجود ندارد.

عوامل گسترش کمی آموزش عالی و پیامدهای آن در ایران از دیدگاه نخبگان و تحصیلکرده ها

غلامرضا ارجمندی; حسین سمیعی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 1, شماره 2.3, صفحه 91-110

از جمله تغییرات مهمی که در دو دهه اخیر در نظام آموزش عالی ایران صورت گرفته است، افزایش دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، به ویژه از حیث میزان پذیرش دانشجو بوده است. در واقع، با رشد 24برابری، نسبت به اوایل انقلاب اسلامی، ما هم شاهد تحولات زیادی در حوزه آموزش عالی و هم مترصد پیامدهای آن هستیم. هدف پژوهش حاضر،‌ بررسی این تحولات و پیامدهای آن از دید کارشناسان است. این پژوهش، بر پایه مطالعات اسنادی، از نوع توصیفی، و نیز با روش پیمایشی انجام شده است. ابزار گردآوری اطلاعات بخش پیمایشی، پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان حوزه آموزش عالی،‌ متشکل از کارشناسان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اعضای هیات علمی دانشگاه ها، موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی هستند. به طور خلاصه، مهم ترین عوامل همگانی شدن آموزش عالی از دیدگاه نخبگان و تحصیل کرده ها را می توان به شکل گیری طبقه متوسط و ناتوانی ساختار اقتصادی ایران در جذب نیروی کار اشاره کرد؛ همچنین از دیدگاه نخبگان، مهم ترین پیامدها، افزایش تحرک طبقاتی، تسریع در روند شکل گیری طبقه متوسط جدید و امکان تحقق عادلانه تر توزیع قدرت در جامعه است.