پژوهش در نظامهای آموزشی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: انجمن پژوهشهای آموزشی ایران

سردبير: دکتر فریبرز درتاج

شاپا: ۲۳۸۳-۱۳۲۴

ايميل:  info@jiera.ir

وبسایت:  www.jiera.ir

تعداد شماره ها: 48

تعداد مقالات: 948

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

بررسی مؤلفه‌ های مؤثر بر استفاده بهینه از تلفن همراه در راستای تعدیل آسیب‌ های اجتماعی

علی دلاور; سعید عسکری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 1-34

پژوهشی که پیش رو دارید تلاشی بود در حد بضاعت علمی یک دانشجوی علوم ارتباطات  و در راستای پاسخ به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر استفاده هدفمند از تلفن همراه. کلیه ساکنین شهر تهران جامعه آماری این پژوهش بودند که با در نظر گرفتن آیتم­های خاص، حجم نمونه آماری 250 نفر در نظر گرفته شد. مهمترین یافته­های این پژوهش که بر اساس روش پیمایش صورت گرفت، حاکی از آن بود که با افزایش ساعات میزان استفاده روزانه از تلفن همراه، روابط اجتماعی متعارف و نامتعارف هردو اندکی افزایش می‌یابند، اعتماد رسانه تغییر محسوسی نداشته اما میزان پایبندی به دین به مرور دچار کاهش شده، دسترسی مذهبی نیز در استفاده‌های بالاتر از 10 ساعت کاهش می‌یابد و مصرف رسانه ابتدا یک روند نزولی سپس روند صعودی می‌یابد، همچنین بعد ارتباطی نیز تا استفاده‌های پنج تا ده ساعته افزایش و در استفاده‌های بالاتر از ده ساعت کاهش می‌یابد.  در این پژوهش پنج فرضیه اصلی که منتج شده از چارچوب نظری(مصرف ارتباط‌جمعی در مدل وینداهال) بود مطرح شد که  نتایج تحلیل آماری داده­ نشان از تأیید ارتباط و همبستگی میان متغیر­های دخیل در  استفاده و رضایتمندی از تلفن همراه داشت. این پژوهش در انتها حاوی پیشنهادهای کاربردی است که می‌تواند در ارائه یک مدل در خصوص استفاده بهینه از تلفن همراه مفید واقع گردد.

ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته‌یابی و شایسته‌ گزینی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاهها از دیدگاه اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی

محبوبه عارفی; محمد قهرمانی; صالح رشید حاجی خواجه لو; غلامرضا یادگارزاده

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 35-58

مطالعھ حاضر بھ ارزیابی معیارھای کلیدی مؤثر بر شایستھیابی و شایستھگزینی اعضای ھیئتعلمی دانشگاهھا پرداختھ است. اینتحقیق بھ روش پیمایشی انجامشده و از نوع توصیفی – ھمبستگی است. جامعھ مورد مطالعھ، اعضای ھیئتعلمی دانشگاه شھیدبھشتی و ابزار جمعآوری اطلاعات، پرسشنامھ محقق ساختھ است. تجزیھ و تحلیل دادهھا نشان داد از دیدگاه اعضای ھیئتعلمیمورد مطالعھ، آنچھ کھ باید در شایستھیابی و شایستھگزینی اعضای ھیئتعلمی دانشگاهھا مورد تأکید قرار بگیرد )وضعیتمطلوب(، از بین شش معیار، باید بیشترین تأکید و اھمیت بر معیارھای آموزشی و کمترین تأکید و اھمیت بر معیار قوانین وآئیننامھھای استخدامی باشد. معیارھای سازمانی، پژوھشی، اقتصادی – مالی، فردی- رفتاری بھ عنوان معیارھای موثر برشایستھیابی و شایستھگزینی اعضای ھیئتعلمی دانشگاهھا، بھ ترتیب در بین دو معیار فوق قرار دارند. نتایج رگرسیون چندگانھنشان داد معیار آموزشی بھ تنھایی حدود ٥١/٣درصد از واریانس متغیر شایستھیابی و شایستھگزینی اعضاء ھیئتعلمی دانشگاه-ھا را در گام اول تبیین میکند و در گامھای بعدی این میزان تبیین واریانس بھ ترتیب با اضافھ شدن معیار سازمانی، معیارپژوھشی، معیار اقتصادی – مالی، معیار )ویژگی( فردی – رفتاری، قوانین و آئیننامھھای استخدام، بھ میزان ٨٨/٩ ،٧٤/٥٩٧/٥ ،٩٤/٢و ٩٨/٨درصد از تغییرات تبیین میشود

تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌ شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوم

الھھ ولایتی; محمدرضا نیلی احمد ابادی; اسماعیل زارعی زوارکی; پرویز شریفی درامدی; اسماعیل سعدی پور

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 59-84

ھدف از انجام این پژوھش، بررسی تأثیر چندرسانھای آموزشی طراحیشده بر اساس نظریھی بار شناختی بر یادگیری، یادداریو انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر کمتوان ذھنی پایھی سوم ابتدایی در درس علوم بود. روش اجرای این پژوھششبھ آزمایشی، طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود. در مدرسھی شھید رجائیھ چھار کلاس در پایھی سوم ابتداییوجود داشت کھ بھ تصادفی دو کلاس انتخاب شد و از بین این دو کلاس باز بھطور تصادفی، یک کلاس بھ عنوان گروه آزمایشو یک کلاس بھ عنوان گروه کنترل انتخاب شد.پیشآزمون یادگیری و پیشآزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی در ھر دو گروهآزمایش و کنترل توسط پژوھشگر اجرا شد. کار اصلی تدریس در گروه کنترل، بھ عھدهی معلم کلاس بود. اما برای تدریس درگروه آزمایش، تنھا از نرمافزار آموزشی تھیھشده توسط پژوھشگر استفاده شد. پسآزمون یادگیری و پسآزمون انگیزش پیشرفتتحصیلی توسط پژوھشگر انجام شد. پژوھشگر در این مرحلھ، آزمون یادداری را دو ھفتھ بعد از اجرای آزمون یادگیری، برروی دانشآموزان بھ صورت انفرادی اجرا کرد. نتایج حاصلھ از این پژوھش نشان دادهاند کھ استفاده از چندرسانھای آموزشیطراحیشده بر اساس نظریھی بار شناختی،باعث افزایش یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمتوانذھنی در درس علوم میشود. بنابراین پیشنھاد میشود کھ از چندرسانھای آموزشی طراحیشده بر اساس نظریھی بار شناختی درآموزش درس علوم استفاده شود

رابطه درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد

مهرنوش شجاعی; فریبرز درتاج

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 85-108

پژوھش حاضر باھدف بررسی رابطھ بین متغیر درگیری شناختی با متغیرھای خودنظمجویی تحصیلی و ھیجان ھای پیشرفت برروی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در شھر تھران انجام گرفت. اعضای نمونة جامعة آماری شامل ٢٥٠نفر از دانشجویانکارشناسی ارشد ) ١٠١پسر و ١٤٩دختر( بودن کھ بھ روش نمونھگیری در دسترس از بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاهعلامھ طباطبایی انتخاب شدند. بھ منظور جمعآوری دادهھا پرسشنامة درگیری شناختی پینتریچ، پرسشنامة ھیجان ھای پیشرفتپکران و پرسشنامة خودنظمجویی تحصیلی پینتریچ و دیگروت مورد استفاده قرار گرفت. سپس از طریق نرمافزار SPSS-٢١تجزیھ و تحلیل دادهھای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج آماری استنباطی نشان داد کھ بین درگیریشناختی بھ عنوان متغیر وابستة تحقیق و ھیجان ھای پیشرفت رابطة معنادار آماری وجود دارد. این ارتباط معنادار بین درگیریشناختی و ھردو جنبھ از ھیجان ھای پیشرفت )ھیجان ھای مثبت و ھیجان ھای منفی( بھطور مجزا برقرار است. بھ این صورتکھ درگیری شناختی با ھیجان ھای پیشرفت رابطة مثبت و مستقیم ) (r=٠.١٩٤و با ھیجان ھای منفی پیشرفت رابطة منفی ومعکوس ) (r= -٠.٤٦٩دارد. ھمچنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد کھ درگیری شناختی با متغیر مستقل دیگر پژوھش یعنیخودنظمجویی تحصیلی نیز رابطة مستقیم و معناداری ) (r=٠.٤٤٦دارد.

بررسی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک‌های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان

رضوان حکیم زاده; مجید قاسمی; علی مقدم زاده

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 109-132

ھدف پژوھش حاضر بررسی نقش واسطھای درگیری تحصیلی در رابطھ بین سبکھای مشارکت در یادگیری با عملکردتحصیلی دانشجویان دانشگاه تھران در سال تحصیلی ٩٣-٩٤میباشد. روش پژوھش حاضر توصیفی )غیرآزمایشی( و از نوعطرحھای ھمبستگی و تحلیل مسیر میباشد. بدین منظور تعداد ٣٧٢نفر) ١١۵دختر و ٢۵٧پسر( از دانشجویان دانشکدهھای فنی-مھندسی و علوم رفتاری کھ بھ روش تصادفی طبقھای انتخابشده بودند، بھ پرسشنامھھای سبکھای مشارکت در یادگیری گراشاو ریچمن و پرسشنامھی درگیری تحصیلی خالقی نژاد، حکیم زاده و بشارت ) (١٣٩١جواب دادند. از نمرات پایان ترم دومتحصیلی ١٣٩۴-١٣٩٣برای عملکرد تحصیلی دانشجویان استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد کھ مدل پیشنھادی با دادهھایپژوھش برازش مناسبی داشتھ و سبکھای یادگیری از طریق درگیری تحصیلی بر روی عملکرد تحصیلی بھ صورت غیرمستقیمتأثیر داشتھ و ٠/٤٩از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین کرده است. یافتھھای دیگر پژوھش نشان داد کھ درگیری تحصیلی باعملکرد تحصیلی رابطھ مثبت و معنادار داشت. بین سبکھای یادگیری و عملکرد تحصیلی بھ جز سبک وابستھ، رابطھیمعناداری وجود داشتھ و اثر مستقیم سبکھای یادگیری بر عملکرد تحصیلی تأیید شد

بررسی تطبیقی نظام‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی در جهان

رضا محمدی; مریم زمانی فر; فاطمه صادقی مندی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 133-166

پژوھش حاضر باھدف بررسی و تحلیل اھداف، معیارھا و فرایندھای ارزشیابی و تضمین کیفیتدر ١٧کشور پیشرو و دارای تجربھ در این حوزه )شامل امریکا، کانادا، سوئیس، فنلاند،انگلستان، اتریش، دانمارک، سوئد، نروژ، آلمان، ھلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، ھند، ھنگکنگ،امارات متحده عربی، عربستان( و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بررسی تطبیقیبر اساس مؤلفھھای تعیینشده انجام شده است.این مؤلفھھا عبارتاند از: نوع فرایند تضمینکیفیت، اجباری/ داوطلبانھ بودن فرایند، ساختار فرایند)دولتی، نیمھدولتی و غیردولتی(، مراحلاجرای فرایند، مستندات پشتیبان، تعداد و ترکیب ھیئت ارزیابی، نویسنده گزارش، چرخھ فرایند،پی گیری نتایج، گروهھای مورد مصاحبھ و سطوح ارزشیابی. در خصوص کاربرد معیارھایارزشیابی و تضمین کیفیت مشخص گردید کھ ١١معیار کارکنان حرفھای و آموزشی، فراگیران،دورهھا و برنامھھای آموزشی و کارآموزی، یاددھی- یادگیری و کارآموزی، بھبودمستمر)تضمین و توسعھ کیفیت(، ارتباط با صنعت و جامعھ، برون دادھا و پیامدھا، اھداف وبرنامھھا، سازماندھی، مدیریت و رھبری، امکانات، منابع فیزیکی و فناوری، حمایت مؤسسھایدر اکثر کشورھای مورد مطالعھ مشترک بوده است.مقالھ حاضر در راستای انتشار نتایجحاصل از این مؤلفھھا و معیارھا تدوین شده است

اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران

مریم اسبقی; هوشنگ طالبی; احمد عابدی; غلامرضا منشئی; احمد علی فروغی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 167-180

پژوهش باهدف تعیین میزان اثربخشی آموزش برنامـه شـناختی- رفتـاری مـارتین بـر تقویـتکننـده وسرکوبکنندههای افکار دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران انجام شد. روش پژوهش آزمایشیبود. طرح تحقیق شامل طرح دو گروهی آزمایش و کنترل و اجرای پیشآزمون، پس آزمون و پیگیـریبود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر تهـران در سـال تحصـیلی1393-94بود. سپس از بین دانشآموزانی که در مقیاس انگیزه و اشتیاق مارتین نمره پایین گرفتنـد 44نفر به تصادف انتخاب و بهطور تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل )هـر گـروه 22نفـر( گمـاردهشـدند. بـه منظـور جمــعآوری دادههـا برنامـه شـناختی رفتــاری مارتین)تقویـتکننـدههـای افکــار:خودباوری،ارزشگذاری، یادگیری متمرکز، سرکوبکنندههای افکـار: اضـطراب، اجتنـاب از شکسـت،کنترل نامطمئن( بر روی دانشآموزان گروه آزمایش در 16جلسه 60دقیقهای به صـورت یـک بـار درهفته اجرا شد. پایایی کلی و پایایی متغیرهای یازدگانه مقیاس مارتین، مورد تأیید بود. بـرای تجزیـه وتحلیل؛ جهت اثربخشی برنامه شناختی رفتاری مارتین از روش تحلیل واریانس دو راهه یا یک راهه بااندازهگیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر تقویتکنندههاو سرکوبکنندههای افکار دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران در سه حالت )دوره زمانی( دردو گروه آزمایش و کنترل تأثیر معناداری داشته است).(

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان(مطالعه‌ی موردی بنیاد ملی نخبگان)

ثنا صفری; امیر محمد طهماسبی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 181-206

محقق در این پژوھش بھ بررسی رابطھ بین یادگیری سازمانی با تعھد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان و تأثیر مؤلفھھای این دومفھوم بر ھم پرداختھ است. برای ھمین منظور از دو پرسشنامھی استاندارد واتکینز و ماریک برای یادگیری سازمانی وپرسشنامھی آلن و مایر برای تعھد سازمانی استفاده کرده است.روایی دو پرسشنامھ با توجھ بھ نظر متخصصان امر مورد تأییدقرارگرفتھ و پایایی آنھا نیز بھ کمک روش آلفای کرونباخ بھ ترتیب %٨٩و %٩١بھ دست آمده است. برای تحلیل دادهھا ازنرمافزار آماری spssدر دو سطح آمار توصیفی و استنباطی بھره گرفتھ شد. در بخش آمار توصیفی مشخصھھای آماری مانندمیانگین، مد، میانھ و در بخش آمار استنباطی آزمونھای رگرسیون چند گانھ، ضریب ھمبستگی اسپیرمن، آزمون Tتک نمونھایو آزمون تحلیل مسیر، استفاده شده است. نتایج پژوھش نشان داد ھر دو بعد اصلی یادگیری سازمانی و تعھد سازمانی در میانپاسخگویان دارای وضعیت مطلوب و رضایت کنندهای است و بین یادگیری سازمانی و تعھد سازمانی ارتباط مستقیم و معنیداریوجود دارد. در بین شاخصھھای فردی نیز سن و تحصیلات با یادگیری سازمانی و سابقھ، جنسیت و سن نیز با تعھد سازمانیدارای ارتباط معنیداری ھستند. در بین ابعاد یادگیری سازمانی نیز بعد چشمانداز مشترک بیشترین تأثیر را در افزایش تعھدسازمانی افراد و در بین ابعاد تعھد سازمانی نیز بعد یادگیری مستمر بیشترین تأثیر را در افزایش یادگیری سازمانی افراد دارد

رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در مدارس مقاطع‌مختلف تحصیلی شهر رودسر

جواد خلعتبری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 207-220

هدف اصلی این تحقیق بررسی تناسب شغلی در مدیریت مدارس مقاطع مختلف تحصیلی و ارتباط آنبا عملکرد مدیران میباشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی مـیباشـد. در ایـنتحقیق همبستگی دو ویژگی مدیران )ویژگی اکتسابی و توانایی مدیران( با ویژگیهـای شـغل تناسـبشغلی را به دست آورده و سپس رابطـه بـین تناسـب شـغلی بـا عملکـرد مـورد بررسـی قـرار گرفتـهاست.حجم جامعه آماری بر اساس روش سرشماری 50نفـر بـوده کـه 50نفـر بـه پرسشـنامه پاسـخدادند.ابزار اندازهگیـری دو پرسشـنامه اسـتاندارد تیـپهـای شخصـیتی A , Bکـه دارای 16سـؤال وپرسشنامه محقق ساخته دارای 24سؤال بود. همچنین به منظور سنجش عملکرد از پرسشنامه ارزیـابیعملکرد استفاده گردید.ی پرسشنامه تحقیق تناسب شغلی0/94و پایایی پرسشنامه عملکرد0/88به دستآمد. از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی استفاده گردید.یافتهها نشان میداد، تناسب بینویژگیهای اکتسابی مدیران و ویژگیهای مورد نیاز شغل با عملکرد مدیران و تناسب بین تواناییهـایمدیران با ویژگیهای مورد نیاز شغل با عملکرد مدیران تأیید شد. ویژگیهای شخصیتی نیز بـه عنـوانمتغیر تعدیلکننده تأثیری بر رابطه بین متغیرهای ذکرشده نداشت

پیش‌بینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر اساس هوش هیجانی مادران آن‌ها

اتوسا کلانتر هرمزی; مهدی وجدانی همت

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 221-246

این پژوھش بھ منظور پیشبینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود بھ دبستان بر اساس ھوش ھیجانی مادران آنھاصورت گرفتھ است. جامعھ پژوھش مادران دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن بھ ھمراه فرزندانشان بوده کھ برای ارزیابیآمادگی تحصیلی فرزند خود بھ پایگاه سنجش تحصیلی بدو ورود بھ دبستان شھرستان اسدآباد در تابستان ١٣٩٣مراجعھ کردهاند.تعداد ١٢٠مادر دارای این شرایط بھ عنوان نمونھ انتخاب شدند. این پژوھش از نوع توصیفی و با روش ھمبستگی است.ابزارھای اندازهگیری آن عبارتاند از: مقیاس ھوش ھیجانی شات و آزمون آمادگی تحصیلی کودکان. آزمون آمادگی تحصیلیسطح عملکرد کودکان را در سھ حیطھی کلامی، شناختی- حرکتی و کلی تعیین میکند. برای تجزیھ و تحلیل دادهھا از ضریبھمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد کھ سطح عملکرد کلامی، شناختی- حرکتی و کلی کودکان براساس ھوش ھیجانی مادر قابل پیشبینی است. ھمچنین پیشبینی سطح عملکرد کلامی کودکان بر اساس ھوش ھیجانی مادرمعنادارتر از سطح عملکرد شناختی- حرکتی آنان است

تأثیر سبک‌های فرزند پروری بر میزان پرخاشگری جوانان

محمدرضا بلیاد; حسن احدی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 247-275

در پژوھش حاضر ھدف کلی محققین، بررسی تأثیر سبکھای فرزندپروری بر میزان پرخاشگری جوانان ١٨تا ٢٣سالمیباشد. متغیرھای این تحقیق شامل: متغیرھای مستقل سبکھای فرزندپروری، متغیر وابستھ: میزان پرخاشگری و ابزارپژوھش را پرسشنامھ شیوهھای فرزندپروری و پرخاشگری تشکیل میدادند. این پژوھش از نوع کاربردی غیرآزمایشی وتوصیفی، علمی و مقایسھای بوده و نتایج حاکی از آن است کھ:بین میزان پرخاشگری با سن جوانان در خانوادهھای دموکراتیک،مستبد و با اقتدار منطقی ھمبستگی وجود دارد کھ در خانوادهھای مستبد این ھمبستگی مثبت و در خانوادهھای دموکراتیک و بااقتدار منطقی، منفی میباشد. بین میزان پرخاشگری جوانان در سبکھای فرزندپروری تفاوت معناداری وجود دارد کھ با درجھاطمینان ٩٩درصد والدینی کھ از شیوهھای فرزندپروری مستبدانھ استفاده کردهاند، پرخاشگری فرزندان آنھا افزایشیافتھدرحالیکھ ھیچگونھ تفاوت معنیداری بین میزان پرخاشگری در دیگر خانوادهھا مشاھده نشده است

بررسی مؤلفه‌ های مؤثر بر استفاده بهینه از تلفن همراه در راستای تعدیل آسیب‌ های اجتماعی

علی دلاور; سعید عسکری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 1-34

پژوهشی که پیش رو دارید تلاشی بود در حد بضاعت علمی یک دانشجوی علوم ارتباطات  و در راستای پاسخ به مؤلفه‌های تأثیرگذار بر استفاده هدفمند از تلفن همراه. کلیه ساکنین شهر تهران جامعه آماری این پژوهش بودند که با در نظر گرفتن آیتم­های خاص، حجم نمونه آماری 250 نفر در نظر گرفته شد. مهمترین یافته­های این پژوهش که بر اساس روش پیمایش صورت گرفت، حاکی از آن بود که با افزایش ساعات میزان استفاده روزانه از تلفن همراه، روابط اجتماعی متعارف و نامتعارف هردو اندکی افزایش می‌یابند، اعتماد رسانه تغییر محسوسی نداشته اما میزان پایبندی به دین به مرور دچار کاهش شده، دسترسی مذهبی نیز در استفاده‌های بالاتر از 10 ساعت کاهش می‌یابد و مصرف رسانه ابتدا یک روند نزولی سپس روند صعودی می‌یابد، همچنین بعد ارتباطی نیز تا استفاده‌های پنج تا ده ساعته افزایش و در استفاده‌های بالاتر از ده ساعت کاهش می‌یابد.  در این پژوهش پنج فرضیه اصلی که منتج شده از چارچوب نظری(مصرف ارتباط‌جمعی در مدل وینداهال) بود مطرح شد که  نتایج تحلیل آماری داده­ نشان از تأیید ارتباط و همبستگی میان متغیر­های دخیل در  استفاده و رضایتمندی از تلفن همراه داشت. این پژوهش در انتها حاوی پیشنهادهای کاربردی است که می‌تواند در ارائه یک مدل در خصوص استفاده بهینه از تلفن همراه مفید واقع گردد.

ارزیابی معیارهای موثر بر شایسته‌یابی و شایسته‌ گزینی اعضای هیئت‌ علمی دانشگاهها از دیدگاه اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه شهید بهشتی

محبوبه عارفی; محمد قهرمانی; صالح رشید حاجی خواجه لو; غلامرضا یادگارزاده

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 35-58

مطالعھ حاضر بھ ارزیابی معیارھای کلیدی مؤثر بر شایستھیابی و شایستھگزینی اعضای ھیئتعلمی دانشگاهھا پرداختھ است. اینتحقیق بھ روش پیمایشی انجامشده و از نوع توصیفی – ھمبستگی است. جامعھ مورد مطالعھ، اعضای ھیئتعلمی دانشگاه شھیدبھشتی و ابزار جمعآوری اطلاعات، پرسشنامھ محقق ساختھ است. تجزیھ و تحلیل دادهھا نشان داد از دیدگاه اعضای ھیئتعلمیمورد مطالعھ، آنچھ کھ باید در شایستھیابی و شایستھگزینی اعضای ھیئتعلمی دانشگاهھا مورد تأکید قرار بگیرد )وضعیتمطلوب(، از بین شش معیار، باید بیشترین تأکید و اھمیت بر معیارھای آموزشی و کمترین تأکید و اھمیت بر معیار قوانین وآئیننامھھای استخدامی باشد. معیارھای سازمانی، پژوھشی، اقتصادی – مالی، فردی- رفتاری بھ عنوان معیارھای موثر برشایستھیابی و شایستھگزینی اعضای ھیئتعلمی دانشگاهھا، بھ ترتیب در بین دو معیار فوق قرار دارند. نتایج رگرسیون چندگانھنشان داد معیار آموزشی بھ تنھایی حدود ٥١/٣درصد از واریانس متغیر شایستھیابی و شایستھگزینی اعضاء ھیئتعلمی دانشگاه-ھا را در گام اول تبیین میکند و در گامھای بعدی این میزان تبیین واریانس بھ ترتیب با اضافھ شدن معیار سازمانی، معیارپژوھشی، معیار اقتصادی – مالی، معیار )ویژگی( فردی – رفتاری، قوانین و آئیننامھھای استخدام، بھ میزان ٨٨/٩ ،٧٤/٥٩٧/٥ ،٩٤/٢و ٩٨/٨درصد از تغییرات تبیین میشود

تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی طراحی‌ شده بر اساس نظریه‌ی بار شناختی بر یادگیری، یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم‌توان ذهنی در درس علوÙ

الھھ ولایتی; محمدرضا نیلی احمد ابادی; اسماعیل زارعی زوارکی; پرویز شریفی درامدی; اسماعیل سعدی پور

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 59-84

ھدف از انجام این پژوھش، بررسی تأثیر چندرسانھای آموزشی طراحیشده بر اساس نظریھی بار شناختی بر یادگیری، یادداریو انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دختر کمتوان ذھنی پایھی سوم ابتدایی در درس علوم بود. روش اجرای این پژوھششبھ آزمایشی، طرح پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود. در مدرسھی شھید رجائیھ چھار کلاس در پایھی سوم ابتداییوجود داشت کھ بھ تصادفی دو کلاس انتخاب شد و از بین این دو کلاس باز بھطور تصادفی، یک کلاس بھ عنوان گروه آزمایشو یک کلاس بھ عنوان گروه کنترل انتخاب شد.پیشآزمون یادگیری و پیشآزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی در ھر دو گروهآزمایش و کنترل توسط پژوھشگر اجرا شد. کار اصلی تدریس در گروه کنترل، بھ عھدهی معلم کلاس بود. اما برای تدریس درگروه آزمایش، تنھا از نرمافزار آموزشی تھیھشده توسط پژوھشگر استفاده شد. پسآزمون یادگیری و پسآزمون انگیزش پیشرفتتحصیلی توسط پژوھشگر انجام شد. پژوھشگر در این مرحلھ، آزمون یادداری را دو ھفتھ بعد از اجرای آزمون یادگیری، برروی دانشآموزان بھ صورت انفرادی اجرا کرد. نتایج حاصلھ از این پژوھش نشان دادهاند کھ استفاده از چندرسانھای آموزشیطراحیشده بر اساس نظریھی بار شناختی،باعث افزایش یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان کمتوانذھنی در درس علوم میشود. بنابراین پیشنھاد میشود کھ از چندرسانھای آموزشی طراحیشده بر اساس نظریھی بار شناختی درآموزش درس علوم استفاده شود

رابطه درگیری شناختی با هیجان های پیشرفت و خودنظم جویی تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد

مهرنوش شجاعی; فریبرز درتاج

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 85-108

پژوھش حاضر باھدف بررسی رابطھ بین متغیر درگیری شناختی با متغیرھای خودنظمجویی تحصیلی و ھیجان ھای پیشرفت برروی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در شھر تھران انجام گرفت. اعضای نمونة جامعة آماری شامل ٢٥٠نفر از دانشجویانکارشناسی ارشد ) ١٠١پسر و ١٤٩دختر( بودن کھ بھ روش نمونھگیری در دسترس از بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاهعلامھ طباطبایی انتخاب شدند. بھ منظور جمعآوری دادهھا پرسشنامة درگیری شناختی پینتریچ، پرسشنامة ھیجان ھای پیشرفتپکران و پرسشنامة خودنظمجویی تحصیلی پینتریچ و دیگروت مورد استفاده قرار گرفت. سپس از طریق نرمافزار SPSS-٢١تجزیھ و تحلیل دادهھای آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد. نتایج آماری استنباطی نشان داد کھ بین درگیریشناختی بھ عنوان متغیر وابستة تحقیق و ھیجان ھای پیشرفت رابطة معنادار آماری وجود دارد. این ارتباط معنادار بین درگیریشناختی و ھردو جنبھ از ھیجان ھای پیشرفت )ھیجان ھای مثبت و ھیجان ھای منفی( بھطور مجزا برقرار است. بھ این صورتکھ درگیری شناختی با ھیجان ھای پیشرفت رابطة مثبت و مستقیم ) (r=٠.١٩٤و با ھیجان ھای منفی پیشرفت رابطة منفی ومعکوس ) (r= -٠.٤٦٩دارد. ھمچنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد کھ درگیری شناختی با متغیر مستقل دیگر پژوھش یعنیخودنظمجویی تحصیلی نیز رابطة مستقیم و معناداری ) (r=٠.٤٤٦دارد.

بررسی نقش واسطه‌گری درگیری تحصیلی در ارتباط با سبک‌های مشارکت در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشجویان

رضوان حکیم زاده; مجید قاسمی; علی مقدم زاده

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 109-132

ھدف پژوھش حاضر بررسی نقش واسطھای درگیری تحصیلی در رابطھ بین سبکھای مشارکت در یادگیری با عملکردتحصیلی دانشجویان دانشگاه تھران در سال تحصیلی ٩٣-٩٤میباشد. روش پژوھش حاضر توصیفی )غیرآزمایشی( و از نوعطرحھای ھمبستگی و تحلیل مسیر میباشد. بدین منظور تعداد ٣٧٢نفر) ١١۵دختر و ٢۵٧پسر( از دانشجویان دانشکدهھای فنی-مھندسی و علوم رفتاری کھ بھ روش تصادفی طبقھای انتخابشده بودند، بھ پرسشنامھھای سبکھای مشارکت در یادگیری گراشاو ریچمن و پرسشنامھی درگیری تحصیلی خالقی نژاد، حکیم زاده و بشارت ) (١٣٩١جواب دادند. از نمرات پایان ترم دومتحصیلی ١٣٩۴-١٣٩٣برای عملکرد تحصیلی دانشجویان استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد کھ مدل پیشنھادی با دادهھایپژوھش برازش مناسبی داشتھ و سبکھای یادگیری از طریق درگیری تحصیلی بر روی عملکرد تحصیلی بھ صورت غیرمستقیمتأثیر داشتھ و ٠/٤٩از واریانس عملکرد تحصیلی را تبیین کرده است. یافتھھای دیگر پژوھش نشان داد کھ درگیری تحصیلی باعملکرد تحصیلی رابطھ مثبت و معنادار داشت. بین سبکھای یادگیری و عملکرد تحصیلی بھ جز سبک وابستھ، رابطھیمعناداری وجود داشتھ و اثر مستقیم سبکھای یادگیری بر عملکرد تحصیلی تأیید شد

بررسی تطبیقی نظام‌های ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزش‌های کاربردی در جهان

رضا محمدی; مری٠زمانی فر; فاطمه صادقی مندی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 133-166

پژوھش حاضر باھدف بررسی و تحلیل اھداف، معیارھا و فرایندھای ارزشیابی و تضمین کیفیتدر ١٧کشور پیشرو و دارای تجربھ در این حوزه )شامل امریکا، کانادا، سوئیس، فنلاند،انگلستان، اتریش، دانمارک، سوئد، نروژ، آلمان، ھلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، ھند، ھنگکنگ،امارات متحده عربی، عربستان( و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بررسی تطبیقیبر اساس مؤلفھھای تعیینشده انجام شده است.این مؤلفھھا عبارتاند از: نوع فرایند تضمینکیفیت، اجباری/ داوطلبانھ بودن فرایند، ساختار فرایند)دولتی، نیمھدولتی و غیردولتی(، مراحلاجرای فرایند، مستندات پشتیبان، تعداد و ترکیب ھیئت ارزیابی، نویسنده گزارش، چرخھ فرایند،پی گیری نتایج، گروهھای مورد مصاحبھ و سطوح ارزشیابی. در خصوص کاربرد معیارھایارزشیابی و تضمین کیفیت مشخص گردید کھ ١١معیار کارکنان حرفھای و آموزشی، فراگیران،دورهھا و برنامھھای آموزشی و کارآموزی، یاددھی- یادگیری و کارآموزی، بھبودمستمر)تضمین و توسعھ کیفیت(، ارتباط با صنعت و جامعھ، برون دادھا و پیامدھا، اھداف وبرنامھھا، سازماندھی، مدیریت و رھبری، امکانات، منابع فیزیکی و فناوری، حمایت مؤسسھایدر اکثر کشورھای مورد مطالعھ مشترک بوده است.مقالھ حاضر در راستای انتشار نتایجحاصل از این مؤلفھھا و معیارھا تدوین شده است

اثربخشی آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر افکار انگیزشی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران

مری٠اسبقی; هوشنگ طالبی; احمد عابدی; غلامرضا منشئی; احمد علی فروغی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 167-180

پژوهش باهدف تعیین میزان اثربخشی آموزش برنامـه شـناختی- رفتـاری مـارتین بـر تقویـتکننـده وسرکوبکنندههای افکار دانشآموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران انجام شد. روش پژوهش آزمایشیبود. طرح تحقیق شامل طرح دو گروهی آزمایش و کنترل و اجرای پیشآزمون، پس آزمون و پیگیـریبود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان دختر دبیرستانهای شهر تهـران در سـال تحصـیلی1393-94بود. سپس از بین دانشآموزانی که در مقیاس انگیزه و اشتیاق مارتین نمره پایین گرفتنـد 44نفر به تصادف انتخاب و بهطور تصادفی در گروههای آزمایش و کنترل )هـر گـروه 22نفـر( گمـاردهشـدند. بـه منظـور جمــعآوری دادههـا برنامـه شـناختی رفتــاری مارتین)تقویـتکننـدههـای افکــار:خودباوری،ارزشگذاری، یادگیری متمرکز، سرکوبکنندههای افکـار: اضـطراب، اجتنـاب از شکسـت،کنترل نامطمئن( بر روی دانشآموزان گروه آزمایش در 16جلسه 60دقیقهای به صـورت یـک بـار درهفته اجرا شد. پایایی کلی و پایایی متغیرهای یازدگانه مقیاس مارتین، مورد تأیید بود. بـرای تجزیـه وتحلیل؛ جهت اثربخشی برنامه شناختی رفتاری مارتین از روش تحلیل واریانس دو راهه یا یک راهه بااندازهگیری مکرر استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش برنامه شناختی- رفتاری مارتین بر تقویتکنندههاو سرکوبکنندههای افکار دانشآموزان دختر مقطع دبیرستان شهر تهران در سه حالت )دوره زمانی( دردو گروه آزمایش و کنترل تأثیر معناداری داشته است).(

بررسی رابطه یادگیری سازمانی با تعهد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان(مطالعه‌ی موردی بنیاد ملی نخبگان)

Ø «Ù†Ø§ صفری; امیر محمد طهماسبی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 181-206

محقق در این پژوھش بھ بررسی رابطھ بین یادگیری سازمانی با تعھد سازمانی در بنیاد ملی نخبگان و تأثیر مؤلفھھای این دومفھوم بر ھم پرداختھ است. برای ھمین منظور از دو پرسشنامھی استاندارد واتکینز و ماریک برای یادگیری سازمانی وپرسشنامھی آلن و مایر برای تعھد سازمانی استفاده کرده است.روایی دو پرسشنامھ با توجھ بھ نظر متخصصان امر مورد تأییدقرارگرفتھ و پایایی آنھا نیز بھ کمک روش آلفای کرونباخ بھ ترتیب %٨٩و %٩١بھ دست آمده است. برای تحلیل دادهھا ازنرمافزار آماری spssدر دو سطح آمار توصیفی و استنباطی بھره گرفتھ شد. در بخش آمار توصیفی مشخصھھای آماری مانندمیانگین، مد، میانھ و در بخش آمار استنباطی آزمونھای رگرسیون چند گانھ، ضریب ھمبستگی اسپیرمن، آزمون Tتک نمونھایو آزمون تحلیل مسیر، استفاده شده است. نتایج پژوھش نشان داد ھر دو بعد اصلی یادگیری سازمانی و تعھد سازمانی در میانپاسخگویان دارای وضعیت مطلوب و رضایت کنندهای است و بین یادگیری سازمانی و تعھد سازمانی ارتباط مستقیم و معنیداریوجود دارد. در بین شاخصھھای فردی نیز سن و تحصیلات با یادگیری سازمانی و سابقھ، جنسیت و سن نیز با تعھد سازمانیدارای ارتباط معنیداری ھستند. در بین ابعاد یادگیری سازمانی نیز بعد چشمانداز مشترک بیشترین تأثیر را در افزایش تعھدسازمانی افراد و در بین ابعاد تعھد سازمانی نیز بعد یادگیری مستمر بیشترین تأثیر را در افزایش یادگیری سازمانی افراد دارد

رابطه تناسب شغلی مدیران و عملکرد آنها در مدارس مقاطع‌مختلف تحصیلی شهر رودسر

جواد خلعتبری

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 207-220

هدف اصلی این تحقیق بررسی تناسب شغلی در مدیریت مدارس مقاطع مختلف تحصیلی و ارتباط آنبا عملکرد مدیران میباشد.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی مـیباشـد. در ایـنتحقیق همبستگی دو ویژگی مدیران )ویژگی اکتسابی و توانایی مدیران( با ویژگیهـای شـغل تناسـبشغلی را به دست آورده و سپس رابطـه بـین تناسـب شـغلی بـا عملکـرد مـورد بررسـی قـرار گرفتـهاست.حجم جامعه آماری بر اساس روش سرشماری 50نفـر بـوده کـه 50نفـر بـه پرسشـنامه پاسـخدادند.ابزار اندازهگیـری دو پرسشـنامه اسـتاندارد تیـپهـای شخصـیتی A , Bکـه دارای 16سـؤال وپرسشنامه محقق ساخته دارای 24سؤال بود. همچنین به منظور سنجش عملکرد از پرسشنامه ارزیـابیعملکرد استفاده گردید.ی پرسشنامه تحقیق تناسب شغلی0/94و پایایی پرسشنامه عملکرد0/88به دستآمد. از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی استفاده گردید.یافتهها نشان میداد، تناسب بینویژگیهای اکتسابی مدیران و ویژگیهای مورد نیاز شغل با عملکرد مدیران و تناسب بین تواناییهـایمدیران با ویژگیهای مورد نیاز شغل با عملکرد مدیران تأیید شد. ویژگیهای شخصیتی نیز بـه عنـوانمتغیر تعدیلکننده تأثیری بر رابطه بین متغیرهای ذکرشده نداشت

پیش‌بینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود به دبستان بر اساس هوش هیجانی مادران آن‌ها

اتوسا کلانتر هرمزی; مهدی وجدانی همت

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 221-246

این پژوھش بھ منظور پیشبینی میزان آمادگی تحصیلی کودکان بدو ورود بھ دبستان بر اساس ھوش ھیجانی مادران آنھاصورت گرفتھ است. جامعھ پژوھش مادران دارای حداقل سواد خواندن و نوشتن بھ ھمراه فرزندانشان بوده کھ برای ارزیابیآمادگی تحصیلی فرزند خود بھ پایگاه سنجش تحصیلی بدو ورود بھ دبستان شھرستان اسدآباد در تابستان ١٣٩٣مراجعھ کردهاند.تعداد ١٢٠مادر دارای این شرایط بھ عنوان نمونھ انتخاب شدند. این پژوھش از نوع توصیفی و با روش ھمبستگی است.ابزارھای اندازهگیری آن عبارتاند از: مقیاس ھوش ھیجانی شات و آزمون آمادگی تحصیلی کودکان. آزمون آمادگی تحصیلیسطح عملکرد کودکان را در سھ حیطھی کلامی، شناختی- حرکتی و کلی تعیین میکند. برای تجزیھ و تحلیل دادهھا از ضریبھمبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان داد کھ سطح عملکرد کلامی، شناختی- حرکتی و کلی کودکان براساس ھوش ھیجانی مادر قابل پیشبینی است. ھمچنین پیشبینی سطح عملکرد کلامی کودکان بر اساس ھوش ھیجانی مادرمعنادارتر از سطح عملکرد شناختی- حرکتی آنان است

تأثیر سبک‌های فرزند پروری بر میزان پرخاشگری جوانان

محمدرضا بلیاد; حسن احدی

پژوهش در نظامهای آموزشی, دوره 10, شماره 34, صفحه 247-275

در پژوھش حاضر ھدف کلی محققین، بررسی تأثیر سبکھای فرزندپروری بر میزان پرخاشگری جوانان ١٨تا ٢٣سالمیباشد. متغیرھای این تحقیق شامل: متغیرھای مستقل سبکھای فرزندپروری، متغیر وابستھ: میزان پرخاشگری و ابزارپژوھش را پرسشنامھ شیوهھای فرزندپروری و پرخاشگری تشکیل میدادند. این پژوھش از نوع کاربردی غیرآزمایشی وتوصیفی، علمی و مقایسھای بوده و نتایج حاکی از آن است کھ:بین میزان پرخاشگری با سن جوانان در خانوادهھای دموکراتیک،مستبد و با اقتدار منطقی ھمبستگی وجود دارد کھ در خانوادهھای مستبد این ھمبستگی مثبت و در خانوادهھای دموکراتیک و بااقتدار منطقی، منفی میباشد. بین میزان پرخاشگری جوانان در سبکھای فرزندپروری تفاوت معناداری وجود دارد کھ با درجھاطمینان ٩٩درصد والدینی کھ از شیوهھای فرزندپروری مستبدانھ استفاده کردهاند، پرخاشگری فرزندان آنھا افزایشیافتھدرحالیکھ ھیچگونھ تفاوت معنیداری بین میزان پرخاشگری در دیگر خانوادهھا مشاھده نشده است