پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی

سردبير: بهرام-عباس

موضوع :  تربیت بدنی

شاپا: ۰۷۱۶-۲۲۵۲

ايميل:  movementscince@yahoo.com

وبسایت:  jrsm.khu.ac.ir

تعداد شماره ها: 18

تعداد مقالات: 194

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره های پيشين نشریه

شماره جاری

اثر آموزش غیر خطی بر عملکرد سرویس بک‌هند کوتاه بدمینتون

سید کاظم موسوی; رسول یاعلی; عباس بهرام; علی عباسی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 9, شماره 18, صفحه 1-16

هدف پژوهش حاضر تعیین اثرگذاری روش آموزش غیرخطی در اثربخشی حرکت و اکتساب مهارت سرویس کوتاه بک‌هند بدمینتون بود. 14 شرکت کننده (میانگین 64/19 و انحراف استاندارد 74/0 سال) سرویس کوتاه بدمینتون را با استفاده از دو روش آموزش خطی و غیرخطی آموزش دیدند. روش خطی بر پایه روش های سنتی و مرسوم و در مقابل روش غیر خطی بر گرفته از پویایی های بوم شناختی با استفاده از قیود تکلیف (قوانین مربوط به فعالیت و تجهیزات) طرح‌ ریزی و اجرا شد. دقت اجرای سرویس کوتاه بک‌هند و متغیرهای کینماتیکی برای تحلیل های بعدی انتخاب شدند. از آزمون کواریانس برای سنجش اثر متغیر مستقل بر دقت اجرا و از تحلیل کلاستر برای سنجش دیجنریسی، استفاده شد. علی رغم پیشرفت هر دو گروه نسبت به پیش آزمون، تفاوتی در نمرات دقت اجرای سرویس بین گروه ها وجود نداشت (767/0=p). همچنین افراد گروه غیرخطی، تعداد خوشه های بیشتری نسبت به گروه خطی ایجاد کردند. براساس نتایج به دست آمده، رویکرد غیرخطی در دستیابی به اهداف تکلیف همپای گروه خطی بود، اما به دلیل محور قرار دادن، پردازش ناهوشیار، تفاوت های فردی و نیازهای ویژه تکلیف اثربخشی آن بیشتر است. همچنین ظهور دیجنریسی از سوی گروه غیرخطی مشخص شد. توجه به مقوله هایی چون ماهیت تکلبف و نیازهای آن، تفاوت های فردی و همچنین طراحی دقیق‌تر فراهم سازها می تواند رویکرد غیرخطی را غنی تر سازد.

ارایه مدل مفهومی ورزش ‌شهروندی در تهران

میثم اللهمرادی; سید محمد حسین رضوی; مرتضی دوستی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 9, شماره 18, صفحه 17-35

امروزه با توجه به زندگی ماشینی و در نتیجه آن کم­ تحرکی شهروندان، اهمیت ورزش متنوع و در دسترس شهروندان دو چندان شده است. هدف از این پژوهش طراحی مدل مفهومی ورزش ­شهروندی در کلانشهر تهران است که با روش کیفی و ماهیت بنیادی-اکتشافی و با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفت. روش نمونه­ گیری این پژوهش، از نوع هدفمند-گلوله برفی بود. بر این اساس برای جمع­ آوری داده­ ها، با 25 نفر از خبرگان مرتبط با ورزش شهروندی مصاحبه صورت گرفت و برای تدوین مدل نهایی از رویکرد تحلیل پارادایمی اشتروس و کوربین استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل تقویت ­کننده و تضعیف­کننده به عنوان شرایط­ علی، بستر سخت ­افزاری و نرم­ افزاری به عنوان زمینه­ حاکم، عوامل سطح رفتاری، ساختاری و محیطی به عنوان شرایط­ مداخله­ گر، همچنین اقدامات تبلیغاتی، قانونی، مالی، آموزشی، تعاملی و عمرانی به عنوان راهبردها و تامین منافع ­ملی، پیامدهای اقتصادی، توسعه­ ورزشی، پیامدهای بهداشتی-سلامتی و  فرهنگی-اجتماعی به عنوان نتایج حاصل از کاربست راهبردها شناسایی شد. بر اساس این یافته­ ها می­توان انتظار داشت که با شناسایی شرایط ورزش شهروندی و تمرکز بر اقدامات راهبردی، پایه­ های کاربردی و اجرایی برای رشد و توسعه آن در کلانشهر تهران فراهم گردد.

ارتباط خوانایی و سـرعت نوشتن و مهارت‌های ادراکی-حرکتی در دانش‌آمـوزان فارسی‌زبان

نرگس رشیدی; حمید صالحی; شیلا صفوی همامی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 9, شماره 18, صفحه 36-51

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان خوانایی دستخط و سرعت نوشتن با مهارت‌های ادارکی-حرکتی دانش‌آموزان فارسی‌زبان بود. هفتاد دانش‌آموز (26 پسر و 44 دختر، 02/1±21/10 ساله؛ 30 بد خط و 40 خوش‌خط به‌عنوان کنترل) در انجام یک تکلیف کپی کردن ارزیابی شدند. این عده زیرمقیاس کنترل بینایی، سرعت بالاتنه و کار با دست‌ها و هماهنگی بالاتنه از آزمون تبحر حرکتی برونینکس- اُزرتسکی را نیز اجرا کردند. در تکلیف کپی کردن گروه بدخط در سرعت و خوانایی نوشتن در مقایسه با همکلاس‌های کنترل خود نمرات پایین‌تری کسب کردند. ضریب همبستگی بین نمرات مهارت‌های ادارکی-حرکتی با خوانایی و سرعت نوشتن به ترتیب از 11/0- تا 40/0 و 17/0 تا 39/0 متغیر بود. نتایج نشان داد خوانایی و سرعت هر دو می‌توانند تفاوت‌های میان دانش‌آموزانی که به عنوان بد خط و خوش‌خط طبقه‌بندی شده‌اند را پیش‌بینی کند. نتایج همچنین نشان داد در گروه بدخط‌ها، سن، جنسیت، سرعت بالاتنه و کنترل بینایی پیش‌بینی‌کننده‌های خوانایی دستخط است، درحالی‌که جنسیت و سرعت بالاتنه و کار با دست‌ها پیش‌بینی کننده‌‌های سرعت نوشتن بودند. یافته‌ها مؤید این است که در کپی کردن نوشته اجزای ادارکی-حرکتی متمایزی دخیل است و اینکه به نظر می‌رسد کیفیت ضعیف نوشتن دانش‌آموزان با ناکارآمدی و بدکارکردی در برخی از مهارت‌های ادارکی-حرکتی مرتبط است. در تحقیقات بعدی می‌توان مزیت‌های استفاده از برنامه‌های مداخله‌ای شامل تشویق به انجام مهارت‌های ادراکی-حرکتی و نوشتن، به‌منظور ارتقای عملکرد در این دو حیطه را بررسی نمود.

انتقال از عمل به ادراک: اثر غنی‌سازی ادراکی حرکتی

حسام رمضان زاده; بهروز عبدلی; علیرضا فارسی; محمدعلی سنجری

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 9, شماره 18, صفحه 52-70

تحقیق حاضر به بررسی اثر یکپارچگی بینایی–شنوایی بر انتقال عمل- ادراک می­پردازد.40 آزمودنی در چهار گروه بینایی، بینایی–شنوایی، کنترل بینایی و کنترل بینایی– شنوایی قرار گرفتند. گروه­های بینایی الگوی فرد ماهری را تماشا ­کردند و گروه­های بینایی–شنوایی، همزمان با الگوی بینایی، سرعت زاویه­ای مفصل آرنج را به صورت سونیفیکیشن دریافت کردند. الگو 5 مرتبه ارائه و افراد به 10 سوال مربوط به الگو پاسخ دادند و در آزمون­های بازشناسی پارامتر و الگو شرکت کردند. گروه­ های تجربی 5 بار دیگر الگو را تماشا کردند و پس از هربار، مشابه با الگو اجرا کردند. گروه­های کنترل الگو را به همان تعداد تماشا کردند اما مجاز به اجرای آن نبودند. در نهایت همه گروه­ها پرسشنامه 10 سوالی را تکمیل کردند و در آزمون­های بازشناسی شرکت نمودند. نتایج نشان داد قبل از اجرای عمل در متغیر “درصد اطمینان پاسخگویی" و نه “پاسخ به سوالات” بین گروه­های آزمایشی و بعد از اجرای عمل در هر دو متغیر “پاسخ به سوالات” و “درصد اطمینان پاسخگویی” بین گروه­های آزمایش و نیز گروه­های کنترل، تفاوت معنی­داری مشاهده شد (p). در این تحقیق اثر یکپارچگی بینایی– شنوایی بر انتقال عمل– ادراک تایید شد. این نتایج بر اساس نظریه­های کدگذاری مشترک، جفت شدن مستقیم ادراک-عمل و مدل­های پیش­گویانه قابل توجیه است.
 

آیا خوش‌نامی تیم محرکی بر رفتارهای حمایتی تماشاگران خواهد بود؟

مهدی لطیفی فرد; حسین اکبری یزدی; مرجان صفاری

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 9, شماره 18, صفحه 71-91

اگرچه خوش‌نامی اخیراً وارد ورزش شده است اما رفتارهای حمایتی مسئله‌ی جدیدی نیست و همیشه موردتوجه تیم‌های ورزشی قرار داشته است. هدف پژوهش حاضر این است که مشخص کند آیا، خوش‌نامی تیم می‌تواند موجب بروز رفتارهای حمایتی تماشاگران شود؟ در این پژوهش تعداد 580 نفر به‌عنوان نمونه از جامعه تماشاگران تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران انتخاب شد. پرسشنامه‌ها به دلیل مؤلفه‌ی هیجانی خوش‌نامی به‌صورت آنلاین توزیع شد تا عواطف روز بازی بر پاسخ تماشاگران اثرگذار نباشد. پرسشنامه خوش‌نامی تیم چانگ و همکاران (2015) شامل 6 مؤلفه و 19 گویه، رفتارهای حمایتی و ادراک خوش‌نامی پونزی و همکاران (2011) هرکدام 4 گویه بودند که در طیف پنج ارزشی لیکرت تنظیم شد. برای روایی محتوایی پرسشنامه‌ها از نظرات 7 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و از تحلیل عاملی تأییدی برای روایی سازه استفاده شد. خوش‌نامی تیم، بدون حضور ادراک خوش‌نامی 0.42 اما با حضور ادراک خوش‌نامی 0.24 از رفتارهای حمایتی را پیش‌بینی پذیر کرد. همچنین ادراک خوش‌نامی، به‌عنوان یک سازه هیجانی اثر بیشتری نسبت به مؤلفه‌ی شناختی بر رفتارهای حمایتی دارد.

پیش بینی مدیریت تغییر از طریق مولفه های کاربرد فناوری اطلاعات در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

فریده اشرف گنجویی; سمانه یارمحمدی; علی زارعی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 9, شماره 18, صفحه 92-110

هدف از تحقیق حاضر پیش‌بینی مدیریت تغییر از طریق مؤلفه‌های کاربرد فناوری اطلاعات در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران است. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه تم برای بررسی میزان پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات در محیط کار (دیویس،1989) در چهار بخش سودمندی ‎ادراکی با 6 سؤال، سهولت‎ ادراکی با 6 سؤال، نگرش نسبت به کاربرد فناوری ‎اطلاعات با 5 سؤال و تمایل به استفاده از فناوری ‎اطلاعات با 4 سؤال و درمجموع 21 سؤال پنج ارزشی (لیکرت عدد 1 خیلی کم تا عدد 5 خیلی زیاد) مورداستفاده قرار گرفت و پرسشنامه ادکاریا مدیریت تغییر برای بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر در محیط کار برای سنجش مؤلفه‌های آگاهی، تمایل، دانش، توانایی و تقویت (پرسش‌نامه پنج ‎ارزشی ‎لیکرت) است. پرسش‌نامه موردنظر از برگرفته ترجمه‌شده مقاله پژوهشی برای بررسی میزان و موارد مقاومت کارکنان در برابر تغییر می‌باشد (بوهنه،2012) لازم به ذکر است، پرسش‌نامه فوق استاندارد و بین‎المللی می‎باشد و با تأیید استادان مجدداً روایی لازم را کسب کرده است. پایایی آن نیز در سطح بین المللی آلفای 96/0 کسب‎کرده و مورد تأیید قرارگرفته است. روش شناسی این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. نتایح پژوهش از طریق آمار توصیفی و استنباطی مانند کالموگروف- اسمیرنف (جهت تعیین نرمال بودن داده‌ها)، آزمون t تک نمونه ای (جهت تعیین وضعیت متغیرهای اصلی)، ضریب همبستگی پیرسون (برای تعیین روابط بین متغیرها)، آزمون رگرسیون چندگانه (جهت پیش بینی متغیرها) با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین «مدیریت تغییر» و «کاربرد فناوری اطلاعات» مشاهده می‌شود. همچنین ارتباط مثبت معنی‌داری بین «سودمندی ادراک شده»، «سهولت درک شده»، «نگرش نسبت به کاربرد» و «تمایل به استفاده» با «مدیریت تغییر» مشاهده می‌شود (05/0>P)؛ بنابراین می توان اینگونه استنباط کرد که از طریق مؤلفه فناوری اطلاعات می توان مدیریت تغییر را پیش بینی نمود. در این تحقیق مدیریت تغییر به صورت متغیر ملاک مد نظر قرار گرفته و از طریق مؤلفه های کاربرد فناوری اطلاعات مورد پیش بینی قرار گرفته است.

تأثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی بر قصد خرید مشتریان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی درگیری ذهنی مصرف کننده

حبیبه قطعی; محبوب شیخعلی زاده

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 9, شماره 18, صفحه 111-126

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی بر قصد خرید مشتریان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی درگیری ذهنی مصرف کننده می باشد. برای این منظور، 270 نفر از مشتریان فروشگاه های ورزشی شهر تبریز پرسشنامه های استاندارد تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی بامبور–ساچس و مانگولد (2011)، درگیری ذهنی مصرف کننده مک کواری (1992) و پرسشنامه قصد خرید مشتریان دیالو (2012) و پارک و همکاران (2008) را بطور داوطلبانه تکمیل نمودند. از آزمون مدل معادلات ساختاری (SEM) در نرم افزار Lisrel8.51 برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی بر قصد خرید (05/0> p؛ 22/0= γ) و درگیری ذهنی مشتریان ورزشی (01/0>p؛ 70/0= γ) تاثیر مستقیم و معناداری دارد. نقش میانجیگری مثبت درگیری ذهنی بر رابطه بین تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی و قصد خرید مورد تایید قرار گرفت. بررسی برازش مدل نشان داد که مدل ارائه شده پژوهش از برازش قوی برخوردار می باشد (60/2 df=/2 χ، 077/0=RMSEA، 94/0= CFI). در نتیجه گیری کلی می توان گفت که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی با فراهم ساختن حجم بالای اطلاعات در زمان کوتاه می تواند تاثیر زیادی بر روی شناخت افراد از محصول و درگیری ذهنی مصرف کننده داشته باشد و بر قصد خرید مشتریان ورزشی تاثیر بگذارد.

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه عوامل مؤثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران

علیرضا قلعه نوئی; حسن فهیم دوین; حسین پیمانی زاد; محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 9, شماره 18, صفحه 127-146

هدف این پژوهش، ساخت و اعتباریابی پرسشنامه عوامل مؤثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش ایران بود. پژوهش حاضر با استفاده از روش آمیخته (کیفی و کمی) انجام شد. جامعه آماری در مرحله کیفی، شامل 20 نفر از صاحب نظران محیط زیست و اساتید مدیریت ورزشی و در مرحله کمی، شامل تمامی مدیران ورزشی، کارشناسان محیط زیست و اساتید دانشگاه بود. تعداد نمونه با استفاده از نمونه گیری هدفمند قضاوتی در دسترس، 357 نفر تعیین شد. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه تأیید و ضریب پایایی آن 86/0 محاسبه شد. نتایج پژوهش هفت عامل (آموزش و پژوهش، نیروی انسانی، فرهنگ و نگرش، قوانین و مقررات، کنترل و نظارت، مدیریت و برنامه ریزی و کالبدی) را به عنوان عوامل مؤثر شناسایی و معرفی نمود. این عوامل پرسشنامه ای شامل 39 گویه فراهم آورد که 77/61 درصد از واریانس بهره وری سبز را تبیین می نمود. همچنین شاخص های برازندگی تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و دوم از ساختار پرسشنامه حمایت کرد. ابزار ساخته شده قابلیتی کاربردی دارد و از روایی و پایائی مناسب برخوردار است. از این رو پیشنهاد می شود در ارزیابی و مدیریت بهره وری سبز سازمان های ورزشی مورد استفاده قرار گیرد.
 

شناسایی منابع کارآمدی فردی از تجارب ورزشکاران تیم ملی هندبال

زهرا محمدی; زهره مشکاتی; مهدی ژیان پور

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 9, شماره 18, صفحه 147-165

هدف تحقیق حاضر شناسایی منابع کارآمدی فردی از تجارب ورزشکاران تیم ملی هندبال بود. در این مطالعه با رویکردی کیفی از روش پدیدار‌شناسی استفاده شد. جامعه‌ی مورد پژوهش، ورزشکاران عضو تیم ملی رشته هندبال در سال1393(2014) بوده که به صورت هدفمند و با شیوه‌ی گلوله برفی انتخاب شدند. مشارکت‌کنندگان(8 مرد و 4 زن) بطور داوطلبانه در این مطالعه شرکت کردند. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تلاش شد نتایج این مطالعه بواسطه‌ی معیارهای باورپذیری، اطمینان‌پذیری، تأییدپذیری و انتقال‌پذیری قابل اعتماد گردد. طبق یافته‌های بدست آمده از مصاحبه‌ها، منابع کارآمدی فردی مشارکت‌کنندگان، در قالب 4 کد تبیینی «تجارب ورزشی»، «تجارب تمرینی»، «تجارب روانی» و «تجارب اجتماعی»،  شناسایی و تدوین گردید. نتایج این پژوهش از جنبه‌ای مشابه دیگر نظریه‌های موجود و از جنبه‌ای مکمل و خاص است. بر اساس یافته‌ها، پژوهش حاضر اهمیت دادن به موضوع کارآمدی فردی برای رسیدن به موفقیت‌های بیشتر ورزشی در عرصه‌های بین‌المللی بویژه در ورزش‌های تیمی را پیشنهاد می‌کند‌‌.

مقایسه تاثیر روش های تمرین ذهنی سنتی، پتلپ و بدنی بر یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

محسن وکیل زاده; فرحناز آیتی زاده; حمید عباسی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 9, شماره 18, صفحه 166-177

یکی از مهارتهای روانی که امروزه روانشناسان ورزشی آن را به ورزشکاران توصیه می کنند تصویرسازی ذهنی است.تصویرسازی فرآیند درونی هوشیارانه است که تجربه زندگی واقعی را در غیاب تجربه ادراکی و حسی زندگی واقعی تقلید می کند. هدف از تحقیق حاضر مقایسه تاثیر روش های تمرین ذهنی سنتی، پتلپ و فیزیکی در یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال می باشد. در این پژوهش تعداد 40 آزمودنی مشارکت کرده بودند که پس از داشتن شرایط ورود به تحقیق بصورت تصادفی به چهار گروه تمرین ذهنی سنتی (10)، تمرین ذهنی پتلپ (10)، تمرین بدنی (10) و کنترل (10) تقسیم شدند. برای تجزیه تحلیل آماری، از تی همبسته به منظور بررسی تغییرات درون گروهی، واریانس یک طرفه برای بررسی تغییرات برون گروهی، از آزمون لون برای بررسی توزیع طبیعی داده ها و از توکی تعقیبی برای مشخص کردن جایگاه تفاوت ها برای عوامل درون گروهی و بین گروهی استفاده شد. تجزیه تحلیل آماری نشان داد که گروه تمرین ذهنی سنتی نسبت به پیش آزمون بهبودی در یادگیری نداشته است (05/0p) اما گروه تمرین بدنی نسبت به تمرین ذهنی سنتی اختلاف معنی داری را تجربه کرده است (05/0>p)، همچنین نشان داده شد که گروه تمرین ذهنی پتلپ نسبت به تمرین بدنی نیز اختلاف معنی داری از خود نشان داده است (05/0>p). بنابراین طبق نتایج پژوهش حاضر تمرین ذهنی پتلپ نسبت به تمرین بدنی و تمرین ذهنی سنتی تاثیر بیشتری دارد.

نقش اطلاعات منفی بر نگرش هواداران نسبت به بازیکنان و تیم فوتبال پرسپولیس‌

سردار محمدی; مجتبی قاسمی سیانی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 9, شماره 18, صفحه 178-196

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش اطلاعات منفی بر نگرش هواداران نسبت به بازیکنان و تیم فوتبال پرسپولیس­ بود. جامعه­ی آماری تحقیق، کلیه دانشجویان پسر هوادار تیم فوتبال پرسپولیس در دانشگاه کردستان بودند که نمونه­ی آماری 200 نفر انتخاب شد و از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای جمع آوری داده ها استفاده شد. روش پژوهش، نیمه تجربی و از نوع طرح فاکتوریل 2*2*2 بود. به منظور اندازه گیری هویت و نگرش نسبت به تیم پرسپولیس از پرسشنامه استفاده شد. سوالات پرسشنامه برگرفته از سوالات تحقیقات قبلی بود و صرفا تغییراتی در مقیاس اندازه­گیری بعضی از مولفه­ها داده شد. برای تحلیل داده­ها از روشهای آمار توصیفی(فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(لامبدای ویلکس، t مستقل، تحلیل کوواریانس یک راهه) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد اطلاعات منفی غیراخلاقی بیشتر از اطلاعات منفی بی­کفایتی باعث می­شود هواداران نسبت به بازیکنان و تیم پرسپولیس نگرش منفی­تری داشته باشند. همچنین نگرش منفی به بازیکنان و تیم پرسپولیس در هواداران با هویت بالا و پایین و در اطلاعات منفی بی­کفایتی مرتبط و غیرمرتبط با ورزش متفاوت، ولی در اطلاعات منفی غیراخلاقی مرتبط و غیرمرتبط با ورزش تفاوتی نداشت. باشگاه پرسپولیس می­تواند با کنترل و زیرنظر داشتن بازیکنان سرشناس و محبوب تیم، از بوجود آمدن مسائل غیراخلاقی و بی­کفایتی آنها جلوگیری کند. همچنین با جلوگیری از انتشار اطلاعات کذب و منفی از سایر منابع خبری، مانع از ایجاد نگرش منفی هواداران به تیم شود.

ویژگی‌‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس تجدیدنظر شدۀ وابستگی به تمرین ‌در پرورش‌‌اندام‌‌کاران‌

لیدا متقیان; سامان نونهال; رضا مولودی; جعفر حسنی

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره 9, شماره 18, صفحه 197-212

هدف از این پژوهش، بررسی ویژگی ‏های روان‏سنجی نسخۀ فارسی مقیاس تجدید نظرشدۀ وابستگی به تمرین در ورزشکاران رشتۀ پرورش‏اندام بود. به این منظور، 400 نفر از ورزشکاران مرد رشتۀ پرورش‏‏اندام، به صورت در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس تمایل به عضلانی بودن، مقیاس تجدید نظرشدۀ وابستگی به تمرین، پرسش‏نامۀ بررسی اختلال‏های خوردن، و مقیاس اختلال در عملکرد، پاسخ دادند. اعتبارِ مقیاس، بر اساس همسانیِ درونی بررسی شد. دامنۀ آلفای کرونباخ (76/0 تا 82/0) نشان داد که نسخۀ فارسی مقیاس تجدید نظرشدۀ وابستگی به تمرین، از اعتبارِ مطلوب برخوردار است. تحلیل عاملی تأییدی، از الگوی هفت عاملیِ مقیاس تجدید نظرشدۀ وابستگی به تمرین حمایت کرد. روابط درونی بین خرده‏مقیاس‏ها (22/0 تا 59/0) و روایی همزمانِ مقیاس (09/0 تا 78/0) نیز مناسب و رضایت‏بخش بود. نسخۀ فارسی مقیاس تجدید نظرشدۀ وابستگی به تمرین، ویژگی‏های روان‏سنجیِ رضایت‏بخشی در جمعیت ایرانی دارد و در موقعیت‏های مختلفِ بالینی و پژوهشی، قابل استفاده است.

ابر کلیدواژگان