بیومکانیک ورزشی

اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

سردبير: نادر فرهپور

موضوع :  تربیت بدنی

شاپا: ۲۴۷۶-۴۹۰۶

ايميل:  sportbiomechanics@iauh.ac.ir

وبسایت:  biomechanics.iauh.ac.ir

تعداد شماره ها: 16

تعداد مقالات: 119

تاریخ به رور رسانی:  1398/12/28

شماره جاری

رابطه استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی و تعادل ایستا با عملکرد تیراندازی سربازان نظامی

سعید نوری زاده; مونا میرجانی; حمیدرضا ناصرپور

بیومکانیک ورزشی, دوره 5, شماره 1, صفحه 1-10

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی و تعادل ایستا با عملکرد تیراندازی سربازان نظامی بود.
روش ها: یکصد فراگیر آموزش نظامی با میانگین سنی 66/1±92/23 سال و وزن 77/12±96/73 کیلوگرم در تحقیق شرکت کردند. تست تیر اندازی میدانی از آزمودنی ها به عمل آمد و بر اساس ان آزمودنی ها به دو گروه با نمرات تیراندازی بالا و پایین عدد 60 تقسیم بندی شدند. استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی با آزمون‌های برگرفته از تمرینات ثبات مرکزی و تعادل ایستا با آزمون لک لک ارزیابی شد. جهت بررسی داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و t مستقل و با سطح معنی­داری 05/0 استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون همبستگی معناداری بین نمرات تیراندازی و ثبات مرکزی (000/0P=،661/0R=)، تیراندازی و تعادل ایستا (000/0P=،684/0 R=) و تعادل ایستا و استقامت عضلات مرکزی (000/0P=،718/0 R=) را نشان داد. آزمون t مستقل نیز تفاوت معنی­داری در متغیرهای استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی بدن و تعادل ایستای آزمودنی های دو گروه نشان داد (000/0P=).
نتیجه گیری: استقامت در ناحیه مرکزی بدن سبب بهبود تعادل شده و این دو شاخص باعث بهبود عملکرد تیراندازی می­شود. پیشنهاد می­شود این تمرینات در برنامه آمادگی جسمانی تیراندازان گنجانده شود.رابطه بین عملکرد تعادلی و توجهی در افراد ناشنوا و شنوا

آیدا عصاریها; الهه آزادیان

بیومکانیک ورزشی, دوره 5, شماره 1, صفحه 11-20

هدف: ناشنوایی علیرغم آسیبی که به برقراری ارتباط می­گذارد، با اختلالات جسمانی دیگری مثل ضعف تعادلی و شناختی نیز مرتبط می­باشد. بررسی عملکرد تعادلی و شناختی در مطالعات معدودی مورد توجه محققان بوده، اما تعیین ارتباط بین این دو عملکرد کمتر بررسی شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط عملکرد شناختی و عملکرد تعادلی در افراد  ناشنوا بود.
روش ­ها: تعداد 39 دانش­آموز ناشنوا از مدارس استثنایی شهر همدان و 40 دانش­آموز شنوا در این مطالعه شرکت کردند. اطلاعات مربوط به عملکرد توجهی افراد با استفاده از نرم­افزارهای فلنکر، عملکرد پیوسته و استروپ مورد ارزیابی قرار گرفت؛ همچنین تعادل این افراد با استفاده از خرده مقیاس تعادلی آزمون برونینکس ازورتسکی اندازه­گیری شد. با استفاده از روش آماری من یوویتنی و ویلکاکسون و همچنین آزمون اسپیرمن نتایج در نرم­افزار SPSS و با 0/05 p مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته ­ها: نتایج نشان دادند که افراد ناشنوا به‌طور معنی­داری دارای عملکرد تعادلی و شناختی ضعیف­تری نسبت به افراد شنوا می­باشند. نتایج آزمون همبستگی نیز نشان داد که بیشترین همبستگی در نتایج آزمون فلنکر با آزمون راه رفتن پاشنه-پنجه وجود داشت (0/05>P).
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج بیان شده در این پژوهش افراد ناشنوا برای اجرای اعمال تعادلی وابستگی بیشتری به اطلاعات بینایی دارند. همچنین با افزایش ظرفیت توجهی شاید بتوان موجب بهبود عملکردهای حرکتی در این افراد گردید.

الگوی زمان بندی فعالیت عضلات منتخب در دانش آموزان پسر دارای عارضه سربه جلو در مقایسه با همسالان سالم طی دویدن

امیرعلی جعفرنژادگرو; سعیده حشمتی زاده

بیومکانیک ورزشی, دوره 5, شماره 1, صفحه 21-30

هدف: هدف از این مطالعه بررسی الگوی زمان­بندی فعالیت عضلات منتخب طی دویدن در دانش­ آموزان پسران دارای عارضه سر­به­ جلو در مقایسه با همتایان سالم خود بود.
روش ­ها: 12 نفر کودک پسر دارای عارضه سربه جلو (سن: 4/1±7/ 11 سال، قد: 2/6±7/149 سانتی­متر، وزن: 7/4±0/38 کیلوگرم و 16 نفر کودک پسر سالم (سن: 3/1± 8/11 سال، قد: 6/6±2/148 سانتی­متر، وزن: 4/0±6/39 کیلوگرم) داوطلب شرکت در پژوهش شدند. زمان­بندی فعالیت عضلات راست­ کننده ستون فقرات (ناحیه گردنی)، جناغی چنبری پستانی، دندانه­ ای قدامی، ذوزنقه فوقانی و تحتانی سمت چپ و راست بدن طی دویدن با پای برهنه مورد بررسی قرار گرفته شد. فعالیت عضلانی با استفاده از یک سیستم الکترومایوگرافی 16 کاناله بی­سیم ثبت شد. از آزمون t مستقل جهت تحلیل آماری داده­ ها استفاده شد.
یافته­ ها: یافته­های هیچ­ گونه اختلاف معناداری را در شروع و پایان فعالیت عضلات طی فاز اتکا دویدن بین دو گروه نشان نداد (05/0P). مدت زمان فعالیت عضلات ارکترواسپاینا سمت راست در گروه سالم نسبت به گروه سربه جلو حدود 41 میلی­ ثانیه بزرگتر بود (024/0=P). همچنین مدت زمان فعالیت عضله جناغی­ چنبری پستانی سمت چپ در گروه سالم در مقایسه با گروه سربه ­جلو حدود 64 میلی ­ثانیه بزرگتر بود (037/0=P).    
نتیجه­ گیری: در مجموع، از این یافته ­ها می­توان در پروتکل توانبخشی افراد دارای عارضه سر به جلو در محیط­ های درمانی استفاده نمود.

مقایسه پارامترهای کینماتیکی مفصل زانو حین فرود در دقایق مختلف بازی فوتبال

عبدالرسول دانشجو; مریم محسنی

بیومکانیک ورزشی, دوره 5, شماره 1, صفحه 31-40

هدف: هدف از این تحقیق مقایسه پارامتر‏های کینماتیکی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال حین فرود در دقایق مختلف بازی فوتبال بود.
روش ها : تعداد 15 نفر از بازیکنان رده سنی جوانان باشگاه صنعت مس کرمان با میانگین سن (12/1±55/17 سال)، جرم (22/7± 21/62کیلوگرم)، قد (88/7±43/175متر) به‌صورت داوطلبانه دراین تحقیق شرکت کردند. بازیکنان پروتکل خستگی بنگزبو که شبیه به بازی فوتبال است را اجرا کرده و سپس هر 15 دقیقه دو پرش خلاف حرکت انجام داده و پس از ضبط فیلم توسط سه دوربین (Sony A7S) اطلاعلات فرود از طریق نرم افزار کینوا استخراج شده و با استفاده از نرم‌افزار (spss) سعی شد عملکرد کینماتیکی آزمودنی‏ها در دقایق مختلف بازی فوتبال مورد مقایسه قرار گیرد. از روش اندازه‏های مکرر برای مقایسه بازه‏های زمانی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد میانگین زاویه فلکشن آزمودنی‌ها در دقایق 0 و60 کمترین میزان بوده است. همچنین دقایق 0، 60 و105 بازی بیشترین میزان والگوس زانو در پای برتر حین فرود وجود دارد. باوجود این تفاوت معناداری در زاویه والگوس زانوی پای غیر برتر حین فرود مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که در دقایق 0، 60 و 105 بازی فوتبال احتمال وقوع آسیب Acl  بیشتراز سایر دقایق این ورزش است . همچنین نشان داده شد که بیومکانیک پای برترهنگام فرود در طی دقایق مختلف بازی فوتبال بیشتراز پای غیر برتر تغییر کرده و زاویه والگوس زانوی بیشتری حین فرود داشته است و به همین دلیل می‏توان گفت که احتمال آسیب Acl در بازی برای پای برتر بیشتر از پای غیر برتر است.

تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب تراباند بر تعادل و عملکرد حرکتی کشتی گیران نوجوان شهرستان بافت

میلاد صادقی; رضا مهدوی نژاد

بیومکانیک ورزشی, دوره 5, شماره 1, صفحه 41-50

هدف: باتوجه به برخوردی بودن ورزش کشتی و درصد نسبتا زیاد آسیب های این رشته شناسایی روش های پیشگیری از آسیب از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب تراباند بر تعادل و عملکرد حرکتی کشتی گیران نوجوان شهرستان بافت پرداخته شد.
روش­ها: آزمودنی­های این پژوهش شامل 30 مرد کشتی گیر بود که به صورت غیر تصادفی هدفدار انتخاب و به دو گروه تمرینی (سن:27/17 سال، قد: 72/1 متر، وزن:53/71 کیلو گرم و شاخص توده بدنی: 01/24) و کنترل (سن:07/17 سال، قد: 74/1 متر، وزن:46/72 کیلو گرم و شاخص توده بدنی: 88/23) تقسیم شدند. برای جمع­آوری اطلاعات دموگرافیک و سابقه ورزشی از پرسشنامه و برای اندازه­گیری تعادل ایستا، پویا و عملکرد حرکتی به ترتیب از آزمون های تعادلی لک لک، وای و آزمون عملکرد حرکتی استفاده شد. از آزمون t مستقل و همبسته، یو من ویتنی و ویلکاکسون برای مقایسه تفاوت میانگین ها با خطای آماری 05/0≥P استفاده شد.
یافته ­ها: نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معنی­داری بین تعادل ایستا (001/0>p) و نمره کل تعادل پویا و جهت های آن (001/0>p) در دو گروه وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به نظر می رسد اجرای برنامه ای کم هزینه بتواند در بهبود تعادل و عملکرد موثر باشد. با توجه به نتایج به نظر می رسد ورزشکاران این رشته در کنار تمرینات تخصصی و کار با وزنه های آزاد از تمرینات با تراباند نیز استفاده کنند تا با بهبود الگوی حرکتی بتوانند میزان آسیب را کاهش داده و الگوهای حرکتی خود را بهبود بخشند.

مقایسه اختلالات اسکلتی-عضلانی بالا تنه در کشتی گیران آزادکار با کشتی گیران فرنگی و چوخه کار

علی روشندل حصاری; محسن توکلی

بیومکانیک ورزشی, دوره 5, شماره 1, صفحه 51-60

 هدف: اختلالات اسکلتی- عضلانی به هر گونه آسیب بافتی سیستم اسکلتی-عضلانی و اعصاب که باعث مختل شدن عملکرد اندام می شود، اطلاق می گردد لذا هدف از این مطالعه مقایسه اختلالات اسکلتی-عضلانی بالا تنه در کشتی گیران آزادکار با کشتی گیران فرنگی و چوخه کار بود.
روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 15 کشتی گیر آزادکار، 15 کشتی گیر فرنگی کار و 15 کشتی گیر چوخه کار در استان خراسان شمالی طی سال 1398 انجام شد. آزمودنی ها به صورت هدفمند از جامعه در دسترس انتخاب شدند. ارزیابی زاویه کایفوزیس و لوردوزیس با خط کش منعطف انجام شد همچنین زوایای سر به جلو و شانه به جلو از نمای جانبی در ابتدا با دوربین دیجیتال و سپس با نرم افزار اتوکد تعیین گردید. جهت تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید.
یافته ها: طبق یافته ها مشخص گردید در تمامی اختلالات اسکلتی-عضلانی بالاتنه به جزء لوردوزیس کمری، کشتی گیران آزادکار درصد بیشتری از ناهنجاری ها را نسبت به فرنگی کاران و چوخه کاران دارا بودند (P). لوردوزیس کمری فرنگی کاران نسبت به آزادکاران و چوخه کاران بیشتر بود (P).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که ناهنجاری های ایجاد شده در نواحی سر، شانه و ستون فقرات، می تواند تحت تاثیر نوع رشته ورزشی قرار گیرد و حفظ پوسچر نامناسب برای مدت طولانی نیز خود عاملی جهت بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی می باشد.

بررسی وضعیت کنترل پاسچر در ارتباط با شاخص های آنتروپومتریکی و وضعیتی افراد فعال

پریسا صداقتی; حمید ذوالقدر; حسن دانشمندی

بیومکانیک ورزشی, دوره 5, شماره 1, صفحه 0-0

هدف: هدف از تحقیق حاضر، بررسی وضعیت کنترل پاسچر در ارتباط با شاخص های آنتروپومتریکی و وضعیتی افراد فعال بود.
 Ø±ÙˆØ´ ها: جامعه آماری پژوهش حاضر، افراد فعال (با میانگین سن: 02/2±15/21سال ، قد: 07/0±78/1سانتی­Ù…تر ، وزن: 15/10±50/71کیلوگرم ، BMI: 53/2±45/22 کیلوگرم/مترمربع) دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 97-98 بودند. انتخاب جامعه آماری به صورت  Ø¯Ø± دسترس و انتخاب آزمودنی های به صورت تصادفی و از بین دانشجویان پسر رشته تربیت­Ø¨Ø¯Ù†ÛŒ انجام شد. تعداد 40 نفر دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. شاخص­Ù‡Ø§ÛŒ آنتروپومتریکی و وضعیتی مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل عرض قفسه سینه، عمق قفسه سینه، دور قفسه سینه، سر به جلو، شانه گرد، کایفوز و لوردوز بود. به منظور ارزیابی کنترل پاسچر از آزمون SLS در چهار وضعیت مختلف استفاده­Ú¯Ø±Ø¯ÛŒØ¯. از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون خطی جهت بررسی معناداری متغییر­Ù‡Ø§ استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحقیق ارتباط معناداری بین سربه جلو با وضعیت اول (633/0+ r =) و عمق سینه با وضعیت سوم ( 409/0-r =)،وضعیت چهارم ( 372/0-r =)، مجموع وضعیت­Ù‡Ø§ ( 428/0-r =) و دورسینه با وضعیت سوم ( 354/0-r =) مشاهده شد. و بین کایفوز، لوردوز، شانه گرد، عرض سینه ارتباط معناداری با کنترل پاسچر مشاهده نشد.
 Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ گیری: در مجموع در تحقیق حاضر ارتباط معنادار اما ضعیفی بین برخی شاخص­Ù‡Ø§ÛŒ آنتروپومتری و وضعیتی با کنترل پاسچر مشاهده­ شد. و به نظر می رسد شاخص­Ù‡Ø§ÛŒ آنتروپومتریکی و وضعیتی به تنهایی نمی­ØªÙˆØ§Ù†Ø¯ وضعیت کنترل پاسچر دانشجویان پسر فعال و سالم را تحت تاثیر قرار­Ø¯Ù‡Ø¯.

رابطه استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی و تعادل ایستا با عملکرد تیراندازی سربازان نظامی

سعید نوری زاده; مونا میرجانی; حمیدرضا ناصرپور

بیومکانیک ورزشی, دوره 5, شماره 1, صفحه 1-10

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی و تعادل ایستا با عملکرد تیراندازی سربازان نظامی بود.
روش ها: یکصد فراگیر آموزش نظامی با میانگین سنی 66/1±92/23 سال و وزن 77/12±96/73 کیلوگرم در تحقیق شرکت کردند. تست تیر اندازی میدانی از آزمودنی ها به عمل آمد و بر اساس ان آزمودنی ها به دو گروه با نمرات تیراندازی بالا و پایین عدد 60 تقسیم بندی شدند. استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی با آزمون‌های برگرفته از تمرینات ثبات مرکزی و تعادل ایستا با آزمون لک لک ارزیابی شد. جهت بررسی داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و t مستقل و با سطح معنی­Ø¯Ø§Ø±ÛŒ 05/0 استفاده شد.
یافته ها: نتایج آزمون همبستگی معناداری بین نمرات تیراندازی و ثبات مرکزی (000/0P=،661/0R=)، تیراندازی و تعادل ایستا (000/0P=،684/0 R=) و تعادل ایستا و استقامت عضلات مرکزی (000/0P=،718/0 R=) را نشان داد. آزمون t مستقل نیز تفاوت معنی­Ø¯Ø§Ø±ÛŒ در متغیرهای استقامت عضلات ثبات دهنده مرکزی بدن و تعادل ایستای آزمودنی های دو گروه نشان داد (000/0P=).
نتیجه گیری: استقامت در ناحیه مرکزی بدن سبب بهبود تعادل شده و این دو شاخص باعث بهبود عملکرد تیراندازی می­Ø´ÙˆØ¯. پیشنهاد می­Ø´ÙˆØ¯ این تمرینات در برنامه آمادگی جسمانی تیراندازان گنجانده شود.الگوی زمان بندی فعالیت عضلات منتخب در دانش آموزان پسر دارای عارضه سربه جلو در مقایسه با همسالان سالم طی دویدن

امیرعلی جعفرنژادگرو; سعیده حشمتی زاده

بیومکانیک ورزشی, دوره 5, شماره 1, صفحه 21-30

هدف: هدف از این مطالعه بررسی الگوی زمان­Ø¨Ù†Ø¯ÛŒ فعالیت عضلات منتخب طی دویدن در دانش­ آموزان پسران دارای عارضه سر­Ø¨Ù‡­ جلو در مقایسه با همتایان سالم خود بود.
روش ­Ù‡Ø§: 12 نفر کودک پسر دارای عارضه سربه جلو (سن: 4/1±7/ 11 سال، قد: 2/6±7/149 سانتی­Ù…تر، وزن: 7/4±0/38 کیلوگرم و 16 نفر کودک پسر سالم (سن: 3/1± 8/11 سال، قد: 6/6±2/148 سانتی­Ù…تر، وزن: 4/0±6/39 کیلوگرم) داوطلب شرکت در پژوهش شدند. زمان­Ø¨Ù†Ø¯ÛŒ فعالیت عضلات راست­ کننده ستون فقرات (ناحیه گردنی)، جناغی چنبری پستانی، دندانه­ ای قدامی، ذوزنقه فوقانی و تحتانی سمت چپ و راست بدن طی دویدن با پای برهنه مورد بررسی قرار گرفته شد. فعالیت عضلانی با استفاده از یک سیستم الکترومایوگرافی 16 کاناله بی­Ø³ÛŒÙ… ثبت شد. از آزمون t مستقل جهت تحلیل آماری داده­ ها استفاده شد.
یافته­ ها: یافته­Ù‡Ø§ÛŒ هیچ­ گونه اختلاف معناداری را در شروع و پایان فعالیت عضلات طی فاز اتکا دویدن بین دو گروه نشان نداد (05/0P). مدت زمان فعالیت عضلات ارکترواسپاینا سمت راست در گروه سالم نسبت به گروه سربه جلو حدود 41 میلی­ ثانیه بزرگتر بود (024/0=P). همچنین مدت زمان فعالیت عضله جناغی­ چنبری پستانی سمت چپ در گروه سالم در مقایسه با گروه سربه ­Ø¬Ù„Ùˆ حدود 64 میلی ­Ø«Ø§Ù†ÛŒÙ‡ بزرگتر بود (037/0=P).    
نتیجه­ گیری: در مجموع، از این یافته ­Ù‡Ø§ می­ØªÙˆØ§Ù† در پروتکل توانبخشی افراد دارای عارضه سر به جلو در محیط­ های درمانی استفاده نمود.

مقایسه پارامترهای کینماتیکی مفصل زانو حین فرود در دقایق مختلف بازی فوتبال

عبدالرسول دانشجو; مری٠محسنی

بیومکانیک ورزشی, دوره 5, شماره 1, صفحه 31-40

هدف: هدف از این تحقیق مقایسه پارامتر‏های کینماتیکی اندام تحتانی بازیکنان فوتبال حین فرود در دقایق مختلف بازی فوتبال بود.
روش ها : تعداد 15 نفر از بازیکنان رده سنی جوانان باشگاه صنعت مس کرمان با میانگین سن (12/1±55/17 سال)، جرم (22/7± 21/62کیلوگرم)، قد (88/7±43/175متر) به‌صورت داوطلبانه دراین تحقیق شرکت کردند. بازیکنان پروتکل خستگی بنگزبو که شبیه به بازی فوتبال است را اجرا کرده و سپس هر 15 دقیقه دو پرش خلاف حرکت انجام داده و پس از ضبط فیلم توسط سه دوربین (Sony A7S) اطلاعلات فرود از طریق نرم افزار کینوا استخراج شده و با استفاده از نرم‌افزار (spss) سعی شد عملکرد کینماتیکی آزمودنی‏ها در دقایق مختلف بازی فوتبال مورد مقایسه قرار گیرد. از روش اندازه‏های مکرر برای مقایسه بازه‏های زمانی استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد میانگین زاویه فلکشن آزمودنی‌ها در دقایق 0 و60 کمترین میزان بوده است. همچنین دقایق 0، 60 و105 بازی بیشترین میزان والگوس زانو در پای برتر حین فرود وجود دارد. باوجود این تفاوت معناداری در زاویه والگوس زانوی پای غیر برتر حین فرود مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که در دقایق 0، 60 و 105 بازی فوتبال احتمال وقوع آسیب Acl  بیشتراز سایر دقایق این ورزش است . همچنین نشان داده شد که بیومکانیک پای برترهنگام فرود در طی دقایق مختلف بازی فوتبال بیشتراز پای غیر برتر تغییر کرده و زاویه والگوس زانوی بیشتری حین فرود داشته است و به همین دلیل می‏توان گفت که احتمال آسیب Acl در بازی برای پای برتر بیشتر از پای غیر برتر است.

تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب تراباند بر تعادل و عملکرد حرکتی کشتی گیران نوجوان شهرستان بافت

میلاد صادقی; رضا مهدوی نژاد

بیومکانیک ورزشی, دوره 5, شماره 1, صفحه 41-50

هدف: باتوجه به برخوردی بودن ورزش کشتی و درصد نسبتا زیاد آسیب های این رشته شناسایی روش های پیشگیری از آسیب از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب تراباند بر تعادل و عملکرد حرکتی کشتی گیران نوجوان شهرستان بافت پرداخته شد.
روش­Ù‡Ø§: آزمودنی­Ù‡Ø§ÛŒ این پژوهش شامل 30 مرد کشتی گیر بود که به صورت غیر تصادفی هدفدار انتخاب و به دو گروه تمرینی (سن:27/17 سال، قد: 72/1 متر، وزن:53/71 کیلو گرم و شاخص توده بدنی: 01/24) و کنترل (سن:07/17 سال، قد: 74/1 متر، وزن:46/72 کیلو گرم و شاخص توده بدنی: 88/23) تقسیم شدند. برای جمع­Ø¢ÙˆØ±ÛŒ اطلاعات دموگرافیک و سابقه ورزشی از پرسشنامه و برای اندازه­Ú¯ÛŒØ±ÛŒ تعادل ایستا، پویا و عملکرد حرکتی به ترتیب از آزمون های تعادلی لک لک، وای و آزمون عملکرد حرکتی استفاده شد. از آزمون t مستقل و همبسته، یو من ویتنی و ویلکاکسون برای مقایسه تفاوت میانگین ها با خطای آماری 05/0≥P استفاده شد.
یافته ­Ù‡Ø§: نتایج پژوهش نشان داد که تفاوت معنی­Ø¯Ø§Ø±ÛŒ بین تعادل ایستا (001/0>p) و نمره کل تعادل پویا و جهت های آن (001/0>p) در دو گروه وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج به نظر می رسد اجرای برنامه ای کم هزینه بتواند در بهبود تعادل و عملکرد موثر باشد. با توجه به نتایج به نظر می رسد ورزشکاران این رشته در کنار تمرینات تخصصی و کار با وزنه های آزاد از تمرینات با تراباند نیز استفاده کنند تا با بهبود الگوی حرکتی بتوانند میزان آسیب را کاهش داده و الگوهای حرکتی خود را بهبود بخشند.

مقایسه اختلالات اسکلتی-عضلانی بالا تنه در کشتی گیران آزادکار با کشتی گیران فرنگی و چوخه کار

علی روشندل حصاری; محسن توکلی

بیومکانیک ورزشی, دوره 5, شماره 1, صفحه 51-60

 Ù‡Ø¯Ù: اختلالات اسکلتی- عضلانی به هر گونه آسیب بافتی سیستم اسکلتی-عضلانی و اعصاب که باعث مختل شدن عملکرد اندام می شود، اطلاق می گردد لذا هدف از این مطالعه مقایسه اختلالات اسکلتی-عضلانی بالا تنه در کشتی گیران آزادکار با کشتی گیران فرنگی و چوخه کار بود.
روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 15 کشتی گیر آزادکار، 15 کشتی گیر فرنگی کار و 15 کشتی گیر چوخه کار در استان خراسان شمالی طی سال 1398 انجام شد. آزمودنی ها به صورت هدفمند از جامعه در دسترس انتخاب شدند. ارزیابی زاویه کایفوزیس و لوردوزیس با خط کش منعطف انجام شد همچنین زوایای سر به جلو و شانه به جلو از نمای جانبی در ابتدا با دوربین دیجیتال و سپس با نرم افزار اتوکد تعیین گردید. جهت تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی شفه استفاده گردید.
یافته ها: طبق یافته ها مشخص گردید در تمامی اختلالات اسکلتی-عضلانی بالاتنه به جزء لوردوزیس کمری، کشتی گیران آزادکار درصد بیشتری از ناهنجاری ها را نسبت به فرنگی کاران و چوخه کاران دارا بودند (P). لوردوزیس کمری فرنگی کاران نسبت به آزادکاران و چوخه کاران بیشتر بود (P).
نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که ناهنجاری های ایجاد شده در نواحی سر، شانه و ستون فقرات، می تواند تحت تاثیر نوع رشته ورزشی قرار گیرد و حفظ پوسچر نامناسب برای مدت طولانی نیز خود عاملی جهت بروز اختلالات اسکلتی-عضلانی می باشد.

ابر کلیدواژگان